Hent din nye digitale forsikring lige her

Få tilsendt én sms med et link til at hente vores apps. Så kan vi beregne din pris på få minutter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tak!

Du vil om lidt modtage en sms, med vores apps

Dine forsikringer lige ved hånden

Hent vores apps, få din pris og kom i gang med at skræddersy dine forsikringer.

Indbo-, rejse- og ulykkesforsikring

DOWNLOAD

Bilforsikring

DOWNLOAD

Privatlivspolitik for Undo

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Undo Forsikringsagentur A/S (”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler personoplysninger i forbindelse med udbud af forsikringer, herunder håndtering af det løbende aftaleforhold, drift og optimering af vores hjemmeside (www.undo.app) og applikationer (herunder Undo og Kør med Undo), samarbejdsaftaler, markedsføring samt analyse og statistik.  

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Undo Forsikringsagentur A/S
CVR-nummer: 39 17 32 47
Tømmergravsgade 4, 2. sal
2450 København SV

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail hej@undo.app eller telefon +45 89 88 08 34.

3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, vi behandler personoplysninger.

3.1 Indtegning, løbende administration og opsigelse

I forbindelse med indtegning, administrering af det løbende forsikringsforhold og opsigelse af vores forsikringsprodukter, behandler vi en række almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, forsikringsoplysninger og betalingsoplysninger.

Når du tegner en bilforsikring på vores produkt ”Undo:Kør”, samt giver samtykke til registrering af oplysninger om din lokation og fysiske aktivitet, indsamler og lagrer din smartphone oplysninger på din smartphones harddisk - der er altså ingen af følgende data, der nogensinde forlader din smartphone: turstart og -stop (inkl. tid og sted), turrute, kraftige accelerationer, hårde opbremsninger, sving med høj fart, om din telefon anvendes under kørsel, samt om du har kørt hurtigere end hvad fartgrænsen tillader. Disse data bliver dernæst udelukkende processeret på din smartphone til at udregne en aggregeret og vægtet (på distance) score for alle ovennævnte parametre. Disse score blive slutteligt lagret central på Undos servere til at beregne en pris. Du kan altid vælge at deaktivere vores registrering af din kørselsadfærd, hvis der er enkelte ture, du ikke ønsker registreret.

Vi kan også behandle oplysninger om tidligere skader, som har været anmeldt ved andre forsikringsselskaber, hvis du har givet dit samtykke til det. Vi bruger ikke oplysninger om din kørselsadfærd til behandling af dine skader, med mindre du har givet specifikt samtykke hertil. Herudover behandler vi en række tekniske informationer om din bil, herunder, nummerplade, stelnummer, bilfabrikatspecifikationer.

Vi kan også behandle oplysninger om skyldigt gebyr i DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjs-forsikring). Endelig kan vi behandle oplysninger om, hvor mange år du har kørt bil regelmæssigt.  

Når du tegner en forsikring på vores produkt ”Indboforsikring”, Ulykkesforsikring” og/eller ”Rejseforsikring” , behandler vi også oplysninger om eventuel ægtefælle, kæreste, roommate og/eller børn, herunder navn, fødselsdag og telefonnummer (telefonnummer indsamles kun i relation til personer over 18 år). Vi kan også behandle oplysninger om dit tidligere forsikringsselskab i forbindelse med, at vi opsiger dine forsikringsforhold dér på dine vegne, hvis du har givet samtykke til det. Vi kan også behandle oplysninger om, hvad du beskæftiger dig med. Endelig kan vi behandle oplysninger om din boligs størrelse.  

Når du tegner en forsikring af vores produkt ”Rejseforsikring”, behandler vi også lokationsoplysninger for at kunne vurdere, hvor mange dage du har været uden for Danmark for at kunne beregne din forsikringspris. Din lokation bliver hentet i baggrunden, selvom appen er lukket. Vi behandler udelukkende oplysninger om, hvilket konkret land du befinder dig i koblet med dato. Vi kan også behandle oplysninger om dit tidligere forsikringsselskab i forbindelse med, at vi opsiger dine forsikringsforhold dér på dine vegne, hvis du har givet samtykke til det.

Vi indsamler som udgangspunkt dine personoplysninger direkte fra dig via vores mobilapplikationer ”Undo” eller ”Kør med Undo” samt via vores hjemmeside www.undo.app. Såfremt du er medforsikret indsamler vi dog dine personoplysninger fra vedkommende, der har tegnet forsikringen. Vi kan også indsamle oplysninger om dig, herunder oplysninger om dine tidligere forsikringsforhold, via DMR (Det digitale Motorregister) i forbindelse med vores produkt ”Kør med Undo”, valideringsoplysninger via den Centrale Personregister, herunder navn, CPR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse samt oplysninger om skyldig forsikringspræmie hos andre forsikringsselskaber via DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjs-forsikring).

Når vi udarbejder et tilbud eller indgår en forsikringsaftale, behandler vi oplysninger om den, som tegner forsikringen (forsikringstager) samt om andre personer, der er tilknyttet forsikringen på grundlag databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt). Hvis vi behandler dit CPR-nummer sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke). Hvis vi behandler særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger), sker det på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Hvis vi behandler lokationsoplysninger og oplysninger om fysisk aktivitet, sker det på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt) – indsamlingen af oplysningerne vil dog være baseret på samtykke i overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, ”Cookiebekendtgørelsen”. Hvis vi behandler oplysninger om hastighedsoverskridelse eller brug af mobiltelefon under kørsel, sker det på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a (samtykker).

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre. Vi kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Endelig kan vi videregive visse oplysninger til vores kortindløser, Clearhaus, i forbindelse med vores indkrævning af betaling. Clearhaus vil være selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan læse mere om Clearhaus’ behandling af personoplysninger her.  

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer personoplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsyns-lovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen. Har du oprettet en bruger i en af vores applikationer for at se relevante priser (et tilbud) opbevarer vi kun tilbuddet så længe du er bruger af vores applikation. Når du sletter din bruger hos os slettes din tilbuds data inden for 1 måned. I tilfælde, hvor tilbuddet accepteres og forsikring tegnes, baserer vi som udgangspunkt vores opbevaringsperiode på forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra policens ophør af hensyn til anmeldelser af skader efter tidspunktet for forsikringens ophør. Vi opbevarer policen, så længe vi har registreret en skade.

3.2 Skadebehandling

I forbindelse med skadebehandling, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, forsikringsoplysninger om nuværende forsikringer hos os samt tidligere forsikringer i andre forsikringsselskaber, herunder om skader, skadetyper, skadeforløb, udbetalte erstatninger, skadedokumentation samt evt. dato og opsigelsesårsag fra tidligere forsikringsselskaber, oplysninger om den beskadigede genstand, herunder alder, købspris og undersøgelsesresultater, begivenheder indtruffet i forbindelse med skaden, herunder analyse, rekonstruktion af et uheld, taksatorrapport og politirapporter, skadens dato, art, type og årsag, oplysninger om helbred, sygdom og kontakt til sundhedsvæsenet, løn samt sociale og økonomiske forhold (ved opgørelse af erstatningskrav) samt foto, film og telefonoptagelser af skaden.

Vi indsamler som udgangspunkt dine personoplysninger direkte fra dig via vores mobilapplikationer ”Undo” eller ”Kør med Undo” samt via hjemmesiden www.undo.app. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra medforsikrede, skadelidte, skadevolder, vidner og bipersoner, samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administrationen, behandlingen, vurderingen eller udbedringen af skade, herunder taksatorer, værksteder, håndværkere, alarmcentraler og transportører, behandlere, herunder læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter m.v., offentlige myndigheder, herunder kommuner, SKAT og politi, ankenævn, klageinstanser og domstole, andre forsikringsselskaber, herunder sygeforsikringen ”danmark”, fx ved regres hvor vi henter vores tilgodehavende på en forsikring i et andet selskab eller hvor andre forsikringsselskaber retter deres krav mod os, leasingselskaber, panthavere, købere af skadede effekter, fx totalskadede biler samt eventuelle repræsentanter eller kontaktpersoner.

Når vi behandler skader, behandler vi kun personoplysninger om personer, der er nødvendige for at behandle skadesagen og opgøre erstatningen. Behandlingen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt) samt art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) for så vidt angår særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger). I tilfælde, hvor behandlingen af (almindelige) personoplysninger falder uden for art. 6, stk. 1, litra b’s anvendelsesområde, vil behandlingen ske på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), hvor den legitime interesse er at sikre en effektiv skadebehandling for vores kunder. Hvis vi behandler dit CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke). Hvis vi behandler lokationsoplysninger og oplysninger om fysisk aktivitet, sker det på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt) – indsamlingen af oplysningerne vil dog være baseret på samtykke i overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, ”Cookiebekendtgørelsen”.

Vi videregiver kun personoplysninger, når det er nødvendigt, for at vi og vores samarbejdspartnere, herunder Tryg Forsikring A/S, kan behandle din skade, når vi har et krav mod andre som følge af din skade, eller hvis vi er retligt forpligtede til det, herunder i forbindelse med indberetning af løbende erstatningsudbetalinger til SKAT.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen. Vi opbevarer som udgangspunkt oplysninger om skader efter forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra anmeldelsestidspunktet af hensyn til tilfælde, hvor en skadesag genoptages.

3.3 Profilering, analyse og statistik

Profilering betegnes som enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende denne. Profileringen sker ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig fx dine stamdata og kontaktoplysninger, oplysninger om din beskæftigelse og husstand, nuværende og tidligere forsikringsdækninger, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig, din adresse, bolig, alder, skadehistorik, dit kundeforhold, din tilknytning til vores samarbejdspartnere, offentligt tilgængelige data (fx ejendomsdata og telefonnummer) samt statistiske oplysninger om det geografiske område, du er bosat i, fx gennemsnitlig indkomst, formue, alder, livsfase, boligtype og oversvømmelsesrisiko.

Vi anvender profilering, bl.a. når vi beregner eller ændrer dine priser og vilkår samt giver dig produktanbefalinger, hvor behandlingen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt), eller når vi vurderer om vi kan træffe automatisk afgørelse i din sag, hvor behandlingen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt).

Vi anvender også dine oplysninger til statistik, analyser og udarbejdelse af prædiktive modeller, herunder profilering, med henblik på at forbedre vores produkter, services, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger og styre vores forsikringsforretning, herunder statistik, analyser og prædiktive modeller til brug for risikostyring og forsikringsformidling, fx udarbejdelse af forsikringstariffer, produktanbefalinger, overvågning af lønsomhed, generelle pris- og vilkårsændringer, forsikringsmæssige hensættelser, solvens og reassurance. Vores grundlag for dette fremgår bl.a. af regler i den finansielle tilsynslovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed, Solvens II-reguleringen samt forordning om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), art. 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser) og databeskyttelsesloven § 10. Vi anvender desuden dine personoplysninger til statistikker, analyser og prædiktive modeller, optimering af vores algoritmer til brug for prisberetning, til styring af vores forsikringsforretning, herunder fokus på lønsomhed, vækst, effektivitet, salg og mersalg, service og skadebehandling, tilgang og afgang af kunder og policer, hvor behandlingen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), hvor den legitime interesse er, at sikre en bæredygtig forretning, sikre størst mulig fastholdelse af eksisterende kunder samt at kunne tilbyde de bedste produkter til vores kunder. Endelig behandler vi dine personoplysninger til brug for udarbejdelse af andre statistikker, analyser og prædiktive modeller for at optimere vores forretning, fx indsatser til udredning af svindel, markedsføringstiltag og målretning af kommunikation, hvor behandlingen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), hvor den legitime interesse er, at sikre en bæredygtig forretning samt at kunne tilbyde de bedste produkter til vores kunder.

Vi videregiver dine personoplysninger til Tryg som er forsikringsselskabet bag Undo.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre, at du har givet samtykke hertil, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning, herunder SII-reguleringen) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen, fx for at kontrollere at vores datamodeller er retvisende.

3.4 Automatiske afgørelser

I visse situationer træffer vi afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning eller tilsvarende betydelig påvirkning for dig på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 22. Behandlingen sker i vores systemer uden menneskelig involvering. Det er altså en regel eller algoritme i vores systemer, der beregner og meddeler dig resultatet.

Vi træffer sådanne individuelle automatiske afgørelser, når vi online sælger en forsikring eller giver dig et tilbud, hvor prisen beregnes ved at sammenstille de oplysninger, du afgiver ved købet med vores vurdering af din risiko for skader. Jo højere/lavere risiko vi vurderer, at du har for at få en skade i forsikringstiden, jo højere/lavere kan prisen blive for din forsikring. Faktorer, som kan føre til en højere pris er fx, at du har en beskæftigelse med høj risiko for personskade eller bor i et område, hvor risikoen for oversvømmelse eller indbrud er højere end andre steder. Faktorer, der derimod kan føre til en lavere pris er fx, at din bopæl har få m2 eller at du kører færre km om året end de fleste. Hvis vi ikke online kan give dig et tilbud eller sælge en forsikring, fx fordi du som kunde har haft et højere antal skader end vi havde forventet, vil du blive henvist til, at du i stedet kan kontakte os for at få et tilbud eller købe en forsikring hos en af vores medarbejdere. Vi kan desuden træffe afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering, i forbindelse med, at vi online behandler din skade, hvor vi vurderer dit eventuelle krav på erstatning ved at sammenholde de oplysninger, du afgiver ved anmeldelsen med dine forsikringsdækninger, dine vilkår og dit kundeforhold i øvrigt, herunder antal skader. Afgørelsen kan resultere i hel eller delvis imødekommelse af dit krav/dækning eller i en afvisning. Hvis din skade ikke kan behandles automatisk fx fordi vi har brug for yderligere oplysninger, på grund af sagens kompleksitet og omfang eller fordi vi vurderer, at der er øget risiko for svindel, vil din sag blive overgivet til behandling hos en af vores medarbejdere.  

Formålet med vores automatiske afgørelser er at give dig mulighed for, at du kan få et tilbud, købe en forsikring eller få behandlet dine skader hurtigt og effektivt døgnet rundt.

Vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering sker på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og art. 22, stk. 2, litra a (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt) eller litra c (samtykke). Hvis dine helbredsoplysninger indgår i den automatiske afgørelse, indhenter vi dit samtykke, hvor behandlingen herefter vil ske på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 22, stk. 4.

Ønsker du ikke, at vi træffer afgørelsen automatisk, kan du altid kontakte os for at få et tilbud, købe en forsikring eller få behandlet din skade af en af vores medarbejdere i stedet.

Vi afprøver regelmæssigt vores systemer og datamodeller for at sikre, at afgørelsen træffes på et retfærdigt, objektivt og korrekt grundlag. Du kan altid kontakte os, hvis du vil fremkomme med dine synspunkter, ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning, herunder SII-reguleringen) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen, fx for at kontrollere at vores datamodeller er retvisende.

3.5 Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke til, at vi må sende markedsføringsmateriale via e-mail, herunder navn, e-mailadresse, fødselsdato og telefonnummer.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), hvor vores legitime interesse er at fremsende dig tilbud og nyheder som du har anmodet om at modtage.

Du kan til enhver tid meddele os, hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale ved at sende en mail til support@undo.app eller ved at ændre/tilbagekalde dit samtykke i ”Privacy Menu” i vores applikation ”Undo” og ”Undo Kør”.

3.6 Brug af vores hjemmeside og cookies

Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies og andre lignende tracking-teknologier herunder flash-cookies, session/local storage, pixels mv. (”cookies”), som indsamler oplysninger om, hvordan du færdes på vores hjemmeside. Der benyttes både egne cookies såvel som cookies fra tredjeparter. Du kan læse mere om de enkelte cookies i vores cookieoversigt, som du finder her.  

En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer, smartphone, tablet eller andet it-udstyr for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside eller vores mobilapplikationer. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies hjælper bl.a. med at sikre funktionaliteten af hjemmesiden og vores mobilapplikationer, genkender din computer eller mobilenhed samt til at huske dine favoritlokationer, præferencer og din søgehistorik, så vi kan vise dig, hvad du senest har søgt på. Vi bruger vedvarende cookies, der forbliver en vis tid, og sessionscookies, der kun gemmes midlertidigt. En pixel er et lille billede, der findes på websider og i e-mails, og som sender oplysninger om din enhed og besøg tilbage til vores servere. Vi anvender pixels for at få flere oplysninger om dine interaktioner med indhold i e-mails eller i webindhold, fx om du har interageret med annoncer eller opslag. Pixels kan også gøre os og tredjeparter i stand til at placere cookies i din browser.

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside og mobilapplikationer, herunder hvilke sider du kikker på. Det gør vi for at forstå, hvordan vores hjemmeside og mobilapplikationer bruges, for at give dig en bedre brugeroplevelse, lave statistik, huske dine præferencer og for at sikre funktionaliteten af hjemmesiden. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), hvor vores legitime interesse er at sikre en brugervenlig og funktionsdygtig hjemmeside.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til cookies ved at blokere og nulstille cookies i din browser og afvise cookies i cookieoversigten, som du finder her. Du kan dog ikke fravælge cookies, som er nødvendige (”nødvendige cookies”) for hjemmesidens funktionalitet. Der sættes også en cookie for at huske dit valg af cookies. Du kan altid fravælge eller ændre dit valg af cookies via cookieoversigten, som du her. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du fravælger cookies, kan der være funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, som du foretager.

Vi behandler også dine personoplysninger, hvis du bruger chat-funktionen på vores hjemmeside eller i vores mobilapplikationer. Ved anvendelse af chat funktionen, registrerer vi de oplysninger, som du oplyser på chatten med henblik på at kunne besvare og håndtere din henvendelse. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), hvor vores legitime interesse er at kunne tilbyde let og tilgængelig kundeservice.

3.7 Sociale medier og fælles dataansvar

Når du besøger vores hjemmeside, sættes der bl.a. en Facebook-, Instagram- og LinkedIn-cookie (pixel) på din browser eller enhed. Dataindsamlingen sker til brug for statistik og analyse samt for at kunne målrette markedsføring (remarketing) på fx Facebook, Instagram og LinkedIn til de besøgende, som har besøgt vores hjemmeside, og som har en Facebook-, Instagram- eller LinkedIn-profil. Vi videregiver ikke data fra vores kundesystem til Facebook, Instagram eller LinkedIn, ligesom vi ikke videregiver oplysning om, at du er kunde hos os.

Vi er fælles dataansvarlig med Facebook, Instagram og LinkedIn for den indsamling og videregivelse af personoplysninger, der sker til disse på vores hjemmeside i det omfang, at det sker både til vores og deres formål (statistik, analyse og markedsføring). Vores behandlingsgrundlag for at indsamle og evt. videregive personoplysninger via cookies til Facebook, Instagram og LinkedIn er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor vores legitime interesse er at kunne præsentere dig for annoncer om produkter og services, der er relevante for dig.

Når du besøger vores sider på de sociale medier, som fx Facebook, Instagram eller LinkedIn, indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som nærmere beskrevet i deres persondata- og cookiepolitik. Oplysningerne indsamles ved, at fx Facebook placerer en cookie (pixel) på din computer eller enhed, når du besøger vores Facebook-side; ”liker” eller ”deler” et opslag eller på anden måde interagerer med indholdet på siden.

Vi er fælles dataansvarlige med Facebook, Instagram og LinkedIn for dataindsamlingen relateret til aktivitet på vores side på disse medier, da vi har et formål med indsamlingen (statistik, analyse og markedsføring).  

Facebook, Instagram og LinkedIn benytter bl.a. oplysningerne til statistik og analyse for at forbedre deres reklamesystem samt til at tilpasse evt. markedsføring. Fra Facebook, Instagram og LinkedIn modtager vi i aggregeret form statistik vedrørende brugere, som har udført en aktivitet på vores sider. Vi bruger denne statistik til at tilpasse vores markedsføring til forskellige målgrupper, når de er på Facebook, Instagram eller LinkedIn (remarketing).

3.8 Bonusudbetaling fra Tryghedsgruppen

Som forsikringstager hos os er du automatisk medlem af TryghedsGruppen smba. Medlemmer af TryghedsGruppen kan, under visse forudsætninger opnå bonus fra TryghedsGruppen. Din eventuelle bonus bliver beregnet på baggrund af de forsikringsdækninger, som du har hos os. For, at TryghedsGruppen kan udbetale bonus til dig, videregiver vi dit navn, adresse og CPR nr. til TryghedsGruppen, som herefter kan udbetale bonus til din NemKonto.

4. Overførsel til tredjelande

Vi anvender databehandlere og underdatabehandlere udenfor EU/EØS i forbindelse med IT-teknisk udvikling, hosting samt support og drift. Derudover kan der forekomme konkrete enkelttilfælde, hvor vi overfører oplysninger til lande udenfor EU/EØS, fx når vi behandler din skade. Når vi bruger databehandlere udenfor EU/EØS, anvender vi Kommissionens standardkontrakter (SCC).

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på e-mail hej@undo.app eller telefon +45 89 88 08 34.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Senest opdateret den 8. november 2022