Rejseforsikring

Forsikringsbetingelser
v 1.1

UNDO + Tryg

Undo Forsikringsagentur A/S CVR-nr. 39173247, Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V, 1434 Kbh K (UNDO) er forsikringsagent for Tryg Forsikring A/S CVR-nr. 24260666 (Tryg). Dine forsikringer administreres af UNDO med Tryg som risikobærende forsikringsselskab.

Aftalegrundlag

Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne, der formidles af UNDO og tegnes hos UNDO

For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler, og Lov om finansielvirksomhed i det omfang disse ikke er fraveget.

Tilsyn og Garantifond

Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. (www.skadesgarantifond.dk)

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på www.undo.app / www.tryg.dk

Husk, hvis uheldet er ude

Du skal straks kontakte os ved

 • sygdom eller tilskadekomst, som medfører indlæggelse på sygehus eller hvis hjemrejsen forsinkes. Vores læge vil herefter kontakte sygehuset/den behandlende læge og aftale den videre behandling, overførsel, hjemtransport mm. Vi kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet eller den behandlende læge.
 • behov for akut psykologisk krisehjælp.
 • behov for redningshjælp ved evakuering eller ved eftersøgning og redning.
 • behov for sikkerhedsstillelse.

Husk

 • at tage det blå EU-sygesikringskort med på rejse til EU/EØS-landene.
 • at hjemtransport, overførsel til andet sygehus, sygeledsagelse, tilkaldelse og hjemkaldelse eller akut hjælp på stedet kun kan iværksættes, når det er aftalt med os.
 • at sikre dig, at du har den nødvendige dokumentation for skaden og for de udgifter, du har haft.
 • at tyveri, hærværk, røveri og overfald straks skal anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket.
 • at du skal forsøge at begrænse skadens omfang.
 • at anmelde skaden hurtigst muligt efter hjemkomst på email undo.fga@falck.com.

Undo Rejseservice

Vi samarbejder med Falck Global Assistance under navnet Undo Rejseservice.

Du har adgang til Undo Rejseservice, uanset om du rejser i EU/EØS-landene eller i den øvrige verden. Alarmcentralen har medarbejdere og læger, der døgnet rundt sidder klar til at hjælpe dig på:

Telefon +45 7020 0454 eller email undo.fga@falck.com

Udgifter i forbindelse med telefonopkald til og fra Undo Rejseservice er ikke betalt af forsikringen.

Hvad skal du selv sørge for

Der er en række forhold, du skal være opmærksom på, og som kan have betydning for din ret til erstatning:

Vaccinationer til rejsen

Det er vigtigt, at du undersøger, om du skal vaccineres for en eller flere sygdomme inden afrejse. Undersøg dette i god tid inden rejsen, da nogle vaccinationer skal foretages ad flere omgange.

Beskytte din bagage

Du skal sikre, at dine ting altid er forsvarligt emballeret, og at flydende væsker ikke kan gøre skade på dine ting. Læg ikke medicin og værdifulde ting i kufferten, fx smykker, bærbar pc og lignende. Følg transportselskabets regler.

Sikre dokumentation af skader

Du skal sikre dig den nødvendige dokumentation, når uheldet er ude – både for hvad der er sket og for de udgifter, du har haft. Læs mere i afsnittet om ”Beregning af erstatning og krav til dokumentation”.

2

Forhåndsvurdering

Hvis du har en bestående sygdom (kronisk sygdom eller eksisterende lidelse/sygdom), der ikke er stabil, eller har du været syg lige inden afrejse, skal du få foretaget en forhåndsvurdering for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen/sygdommen eller følger af denne på din rejse.

Du skal søge om medicinsk forhåndsvurdering såfremt du:

 • Har været ved læge ud over almindelig kontrol inden for de sidste to måneder.
 • Har været indlagt på hospital inden for de sidste to måneder.
 • Er blevet opereret inden for de sidste to måneder.
 • Er opstartet, øget eller ændret i medicinsk behandling inden for de sidste to måneder.
 • Er henvist eller du har viden om at du skal henvises til yderligere undersøgelse.

Derudover stiller vi krav om forhåndsvurdering i følgende tilfælde:

 • Når du har en alvorlig lidelse.

Det er krav fra os, at du skal forhåndsvurderes, fordi der kan være risiko for, at en rejse kan forværre dit helbred, når din almene tilstand i forvejen er svækket.

 • Når du er gravid.

Vores rejseforsikring dækker dig til og med din graviditetsuge 35. Du skal dog være opmærksom på, at hvis din graviditet er kompliceret, så skal du få foretaget en forhåndsvurdering.

Tag den elektroniske test

Hvis du har behov for en forhåndsvurdering, skal du starte med at tage den elektroniske test som du finder på www.falck.dk.

Her får du hurtigt svar på, hvordan du er dækket for sygdom eller tilskadekomst på din rejseforsikring, eller om vi har brug for at tale med dig, inden vi kan tage endelig stilling.

Hvis resultatet af testen viser, at vi har brug for flere oplysninger, skal du kontakte Falck Global Assistance, som foretager den endelige medicinske forhåndsvurdering. Her får du enten at vide, at du kan rejse uden forbehold, det vil sige at du er fuldstændig dækket som normalt - eller om du får et forbehold for den konkrete sygdom/lidelse/skade. Vær opmærksom på at der kan være egenbetaling forbundet med dette.

Forhåndsvurderingen gælder pr. rejse

Forhåndsvurderingen gælder kun for den aktuelle rejse. Så du skal igen overveje, om du skal bede om forhåndsvurdering, næste gang du skal rejse.

3

Opbygning og dækning

Undos rejseforsikring har 4 dækninger:

 • Sygdom og tilskadekomst
 • Bagage
 • Tyveri mv. af bagage (ekstra tilvalg)
 • Selvrisiko for lejet bil
 • Privatansvar på rejser eller ophold på mere end 3 måneder

Du vælger selv, hvilke dækninger du vil have til hver rejse. Dine valg af dækninger vil altid fremgå i appen.

Bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af bagage er automatisk dækket, når dækningen Bagage er valgt.

Derimod er dækningen Tyveri mv. af bagage et ekstra tilvalg for dig, der har en indboforsikring hos fx Undo, da din indboforsikring så ikke dækker disse typer skader i udlandet.

4
5
1

Hvem omfatter forsikringen

 • Dig som forsikringstager, registreret hos Undo med navn og CPR-nummer.
 • Dine rejseledsagere (maks. 10 ledsagere), når du betaler for at de er omfattet af forsikringen og de er tilføjet med navn.

De personer, der er omfattet af forsikringen, skal have et gyldigt dansk sygesikringsbevis eller midlertidigt være frameldt folkeregistret på grund af udlandsrejse.

Når vi skriver 'du og dig', betyder det dig som forsikringstager samt dine rejseledsagere, der er omfattet af forsikringen.

2

Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker på ferierejser i udlandet, dvs. både på rejser i og uden for EU/EØS-landene.

Forsikringen dækker ikke på ferierejser i Danmark.

3

Hvornår gælder forsikringen

Forsikringen gælder fra du rejser ud af landet til du er tilbage i Danmark igen. Forsikringen kan dog maks. dække i en periode på 18 måneder.

Forsikringen skal være aktiveret for at dække dig den pågældende rejseperiode. Valgte dækninger og rejseledsagere kan ændres når som helst inden rejsen og senest 8 timer efter ankomst til udlandet.

Man kan ikke vælge kun at være forsikret på dele af rejsen eller at aktivere forsikringen i løbet af rejsen.

Annullering af forsikring

Hvis forsikringen annulleres indenfor de første 8 timer af rejsen, betales der ikke noget for denne rejse.

For studierejser gælder, at hvis forsikringen ophæves før det aftalte udløbstidspunkt, tilbagebetales en forholdsmæssig andel af den betalte præmie. Dokumentation for hjemkomsttidspunkt i form af billetter eller lignende sendes til Undo. Der betales ikke præmie tilbage, hvis årsagen til udløb af forsikringen skyldes en skade, som vi har betalt erstatning for.

4

Hvilke typer rejser og aktiviteter er omfattet

Forsikringen omfatter følgende typer rejser:

 • Ferierejser.
 • Udvekslingsophold og studierejser.
 • Rejser, hvor der indgår erhvervsarbejde, lønnet som ulønnet.

Hvilke aktiviteter

Farlig sport er omfattet af forsikringen. Det er fx træning eller deltagelse i enhver form for motorløb, cykelløb eller hestevæddeløb, boksning, karate og andre kampsportsgrene, elastikspring, paraglidning (faldskærm efter båd), hangglidning (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, bjergbestigning samt dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Deltagelse i ekspeditioner.
 • Professionel sport.

Ekspeditioner betyder rejser til områder, hvor de lokale eller offentlige myndigheder kræver en særlig tilladelse for at opholde sig. Det er primært i polarområderne, ture over indlandsisen på Grønland og i det nordligste Canada.

Professionel sport betyder sport, der udøves mod betaling. Sports-udøveren betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af en sportsklub og/eller en eller flere sponsorer.

Særligt om skiskaderDer ydes kun erstatning for sygdom og tilskadekomst efter en skade sket på ski eller snowboard, når det i forbindelse med køb af forsikringen er oplyst, at der er tale om en skiferie.

5

Hvilke typer skader dækker forsikringen

5.1

Sygdom og tilskadekomst

EU-sygesikring (det blå kort)

Du er omfattet af EU-sygesikringen (det blå kort) på rejser i EU/EØS-landene og har mulighed for at blive behandlet på et offentligt behandlingssted.

Derfor skal du medbringe det blå kort på rejser i EU/EØS-landene.

Som supplement til det blå kort, giver rejseforsikringen dig mulighed for at modtage behandling på et privat behandlingssted i følgende tilfælde:

 • Når vores læge vurderer, at standarden for behandlingen på det blå kort ikke er tilstrækkelig, eller at ventetiden er for lang.
 • Når privat behandlingssted er eneste mulighed.
 • Når Undo Rejseservice vurderer, at afstanden fra feriestedet til et offentligt behandlingssted er for stor.

6
5.1

Sygdom og tilskadekomst

(fortsat)

Forsikringen dækker:

 • Akut sygdom eller tilskadekomst. Forsikringen dækker, så du kan få behandling ved akut sygdom eller tilskadekomst, der opstår på rejsen. Vi kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet eller den behandlende læge.
 • Akut forværring af bestående sygdom. Forsikringen dækker bestående sygdom, forudsat at sygdommen har været stabil i 2 måneder inden afrejse. For at afklare om du er dækket skal du sørge for en forhåndsgodkendelse inden du tager afsted.
 • Akut forværring af sygdom eller tilskadekomst. Sygdom eller tilskadekomst, der opstår indenfor 2 måneder før afrejse, er dækket ved akut forværring, når vores læge vurderer, at der ikke på forhånd med rimelighed kunne forventes et behandlingsbehov under rejsen.

Akut sygdom er sygdom, der opstår pludseligt under rejsen, og som ikke har vist symptomer før afrejse.

Stabil betyder, at tilstanden har været stationær uden nogen form for forværring, som har krævet kontakt til læge, eller har medført plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse.

Forsikringen dækker ikke:

 • Sygdom/tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos læge før afrejsen.
 • Hvis der ved lægelig undersøgelse eller behandling umiddelbart før afrejsen kunne forventes forværring i sygdom/tilskadekomst under den påtænkte rejse og de dermed forbundne aktiviteter, og rejsen derfor blev frarådet af behandlende læge.
 • Hvis du inden forsikringsperioden har afslået lægelig behandling af sygdom eller tilskadekomst.
5.1.1

Transport i forbindelse med sygdom og tilskadekomst

Forsikringen dækker, så du kan blive bragt på hospitalet eller transporteret hjem ved akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, der opstår på rejsen.

Hjemtransport skal være godkendt af vores læge.

Akut sygdom er sygdom, der opstår pludseligt under rejsen, og som ikke har vist symptomer før afrejse.

7
5.1.2

Hjemkaldelse

Forsikringen dækker, hvis du kaldes hjem på grund af:

 • Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst eller som følge af en akut opstået alvorlig sygdom hos en af følgende personer, som opholder sig i Danmark:
  • Personer som har samme bopæl som dig.
  • Dine børn, svigerbørn eller børnebørn.
  • Dine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre.
  • Dine søskende, svogre eller svigerinder.
 • Brand, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed, hvis der foreligger anmeldelse til politi eller redningsselskab.
 • Bedrageriske handlinger i din egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis der foreligger politianmeldelse.
 • Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed.

Alvorlig sygdom/tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kan medføre omfattende varigt mén, eller at patientens tilstand er livstruende.

Hvilke personer kan rejse med hjemDu og dine medforsikrede rejseledsagere kan afbryde rejsen, hvis I rejser hjem sammen.

Hvis vi ikke kan anvise en hjemrejseplan inden for 6 timer efter, at anmeldelsen er modtaget, og erstatningspligten er anerkendt, kan du selv arrangere hjemrejsen.

Særligt gælder for udvekslingsophold, at forsikringen dækker rejse retur til udvekslingsopholdet.

Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er sket før din afrejse.

5.1.3

Tilkaldelse og sygeledsagelse

Forsikringen dækker tilkaldelse og sygeledsagelse, hvis du

 • bliver akut alvorligt syg.
 • kommer alvorligt til skade.
 • dør.

Ved sygeledsagelse dækker forsikringen desuden, hvis den planlagte rejserute må afbrydes eller bliver forsinket på grund af akut sygdom eller tilskadekomst.

8
5.1.3

Tilkaldelse og sygeledsagelse

(fortsat)

Hvilke personer kan sygeledsage eller tilkaldes

Du kan gøre brug af sygeledsagelse og tilkaldelse på en af følgende måder:

 • 1 rejseledsager (behøver ikke at være medforsikret) kan sygeledsage

eller ved

 • Tilkaldelse af 1 person efter eget valg.

Udover de nævnte personer, kan medforsikrede rejseledsagere under 18 år altid sygeledsage.

Tilkaldelse betyder, at en person hjemmefra Danmark kan rejse ud til dig for at være sammen med dig, hvis du bliver syg på rejsen.

Sygeledsagelse betyder, at en af dine rejseledsagere kan opholde sig sammen med dig og i nærheden af dig, hvis du bliver syg på rejsen.

Alvorlig sygdom/tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kan medføre omfattende varigt mén, eller at patientens tilstand er livstruende.

Akut sygdom er sygdom, der opstår pludseligt under rejsen, og som ikke har vist symptomer før afrejse.

5.1.4

Eftersøgning og redning

Forsikringen dækker:

 • Eftersøgning og redning inden for en radius af 50 km fra det sted, du sidst er blevet set på rejsen.
 • Redning, når dit opholdssted er blevet fastlagt.

Forsikringen dækker ikke:

 • Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver.
 • Eftersøgning i forbindelse med kidnapning eller kapring.
 • Eftersøgning og redning nord for polarcirklen eller på Sydpolen eller i områder, hvor de lokale eller offentlige myndigheder kræver en særlig tilladelse for at opholde sig. Det er primært i polarområderne, ture over indlandsisen på Grønland og i det nordligste Canada.
 • Eftersøgning igangsat af pårørende, fordi du har undladt at fortælle, hvor du opholder dig, eller fordi familien eller andre ønsker kontakt med dig.


9
5.1.5

Evakuering og ufrivilligt ophold

Forsikringen dækker:

 • Hvis der udbryder krig eller er overhængende fare for krig, krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller epidemi.
 • Hvis der opstår situationer, der må betragtes som terrorisme, eller der er overhængende fare for terrorisme.

Forsikringen dækker ikke:

 • I en krigszone. Dog dækker forsikringen, hvis du befinder dig i en krigszone ved kamphandlingernes start.
 • Indrejse i et område, hvor Det Danske Udenrigsministerie har frarådet indrejse i eller har anbefalet evakuering fra.
 • Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende.

Krigszone er et område på indtil 100 km fra det eller de steder, hvor der foregår kamphandlinger.

Evakuering

Forsikringen dækker transport hjem til Danmark, hvis Det Danske Udenrigsministerie, dansk ambassade eller lignende institution har konstateret og dokumenteret hændelsen. Du kan blive evakueret:

 • Når Det Danske Udenrigsministerie anbefaler evakuering. Du skal følge anvisningerne derfra, så du kan blive evakueret ved først givne lejlighed.
 • Når Det Danske Udenrigsministerie ikke tager initiativ til evakuering. Her kan vi vurdere om evakuering kan ske, hvis du ikke ønsker at blive i området. Vurdering af og aftale om hjemrejse kan ske, når situationen er opstået i det område, hvor du opholder dig og færdes i, og hvor vi vurderer, at det vil være forbundet med markant øget risiko eller usikkerhed for dig fortsat at opholde dig eller færdes der.

Det er en betingelse for dækning, at du ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Det Danske Udenrigsministeries opfordring til at lade dig evakuere.


Med transport menes de dokumenterede udgifter til transport, dog maksimalt udgifter til rutefly, økonomiklasse.

Ufrivilligt opholdHvis det ikke er muligt at komme ud af landet umiddelbart efter, at det er aftalt, at evakuering fra området skal ske, fordi de offentlige myndigheder på stedet har lukket for ud- eller indrejse til landet, dækker forsikringen transport til nærmeste destination, der af de offentlige myndigheder på stedet og Det Danske Udenrigsministerie betragtes som et sikkert opholdssted.

Hvis du opholder dig i landet, men ikke selv er direkte berørt af situationen, dækker forsikringen også, hvis det ikke er muligt at rejse ud af landet igen som planlagt i henhold til rejseplanen, fordi de offentlige myndigheder har lukket for ud- og/eller indrejse til landet.

Transport til Danmark vil ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet.

10
5.1.5

Evakuering og ufrivilligt ophold

(fortsat)

Begrænsede transportmuligheder

Transportmuligheder kan være begrænsede i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande, og vi er ikke ansvarlige for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig samarbejde med Det Danske Udenrigsministerie, rejseselskabet eller lignende.

Hvis vi ikke kan anvise en hjemrejseplan til evakuering inden for 12 timer efter, at det er besluttet, at evakuering skal ske, kan forsikrede selv arrangere hjemrejse på forsikringens regning.

Evakuering for egen regning

I tilfælde hvor forsikringen ikke dækker, kan vi hvis det er muligt tilbyde dig hjælp til, for egen regning, at komme væk fra området, fordi du ikke ønsker at opholde dig der.

Vi kan hjælpe dig med at ændre eller købe flybilletter til et tidligere fly end oprindeligt planlagt, eller vi kan hjælpe dig med at finde et opholdssted væk fra området, hvorfra du kan fortsætte ferien.

Vi tilbyder kun administrativ hjælp til ændring af eller bestilling af flybilletter eller feriebolig. Du betaler selv alle omkostninger.

5.1.6

Krisehjælp

Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed på rejsen har medført en psykisk krise som følge af:

 • Akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald.
 • Røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud.
 • Eftersøgnings- og redningsaktioner.
 • Udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofe eller epidemier.

Ved behov for psykologisk krisehjælp hjælper vi med kontakt til psykolog.

Med transport menes de dokumenterede udgifter til transport, dog maksimalt udgifter til rutefly, økonomiklasse.

Forsikringen dækker ikke

 • Hvis du opholder dig i en krigszone. Dog dækker forsikringen, hvis du befinder dig i krigszonen ved kamphandlingernes start, hvis betingelserne under Evakuering og ufrivilligt ophold, afsnit 5.1.5 er opfyldt.
 • Hvis du rejser ind i et område, hvor Det Danske Udenrigsministerie har frarådet indrejse eller i forvejen har anbefalet evakuering.
 • Krisehjælp til pårørende.

Krigszone er et område på indtil 100 km fra det eller de steder, hvor der foregår kamphandlinger.

11
5.1.7

Evakuering og ufrivilligt ophold

Forsikringen dækker, hvis tredjemand forsætligt påfører dig en personskade.

Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed i det pågældende land, som du befinder dig i.

Forsikringen dækker ikke, hvis det er en medforsikret eller en rejseledsager, der har overfaldet dig.


5.1.8

Sikkerhedsstillelse

Ved en tvist, dvs. en uenighed af retlig art, stiller forsikringen sikkerhed for:

 • Betaling af dine omkostninger til advokat.
 • Krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav, der er rejst mod dig.
 • Betaling for frigivelse af dig eller dine ting.

Forsikringen stiller ikke sikkerhed ved:

 • Tvister, der er knyttet til dine erhvervs- eller arbejdsforhold.
 • Tvister om kontraktforhold.
 • Straffesager med undtagelse af færdselssager.
12
5.2

Bagage

5.2.1

Beskadigelse, bortkomst
og forsinkelse af bagage

Forsikringen dækker dine private ting, når du medbringer dem eller sender dem til/fra og i udlandet i løbet af rejsen.

Forsikringen dækker ikke:

 • Kontanter, tilgodebeviser eller lignende, der kan omsættes til kontanter.
 • Guld, sølv, smykker, perler og ædelstene, ure, pelse, kunst samt elektronik.
 • Ting der har et erhvervsmæssigt tilsnit.
 • Husdyr.
 • Våben og ammunition.
 • Køretøjer, campingvogne, både (herunder surfbrætter), cykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse.
 • Glemte, tabte eller forlagte genstande.
 • Skader, som skyldes mangelfuld emballage samt almindelig ramponering af kufferter og anden bagage.
 • Skader forvoldt af dyr.

Bagage er ting, som du har med på rejsen som indskrevet bagage. Både ting, som du har taget med hjemmefra, og som du har købt og/eller fået på rejsen er omfattet.

5.2.1.1

Beskadigelse af bagage

Forsikringen dækker beskadigelse af indskrevet bagage, der sendes med fly, tog eller fragtmand til/fra og i udlandet i løbet af rejsen. Beskadigelsen skal anmeldes til transportøren, og kvitteringen for anmeldelsen skal sendes til os.

5.2.1.2

Bortkomst af bagage

Forsikringen dækker bortkomst af indskrevet bagage, der sendes med fly, tog eller fragtmand til/fra og i udlandet i løbet af rejsen.

Ved busrejse dækker forsikringen bortkomst af bagage, der er opbevaret i separat bagagerum under transporten. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at den er købt hos en sædvanlig rejseudbyder.

Bortkomsten skal anmeldes til transportøren, og kvittering for anmeldelse skal sendes til os.

5.2.1.3

Bagageforsinkelse

Forsikringen dækker, hvis indskrevet bagage er forsinket i mere end 5 timer efter din ankomst til rejsens bestemmelsessted.

Forsikringen dækker ikke:

 • Hvis bagagen er indleveret til et andet transportmiddel end det, du selv rejste med.
 • Forsinkelse på hjemrejsens sidste flyvning.


13
5.1.5

Tilvalg: Bagagedækning for tyveri, hærværk, brand-, vand- eller vejrskade

Denne dækning er kun inkluderet under Bagage, hvis den er valgt og fremgår af forsikringsaftalen.

Forsikringen dækker dine private ting, når du medbringer dem eller køber dem under rejsen, i tilfælde af tyveri-, hærværk-, brand-, vand-, eller vejrskade.

Forsikringen dækker ikke:

 • Hvis ting forsætlig udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, pander, varmepuder eller strygejern.
 • Skader der opstår blot ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand, fx gløder og gnister fra tobak, pejs eller bålsteder.
 • Skader, som følge af langsom udsivning af væske fra vand-, varme- eller afløbsrør i bygning.
 • Skader, der skyldes mangelfuld emballage eller udflydende væsker.
 • Hærværk begået af en rejseledsager.
 • Tyveri af guld, sølv, smykker, perler, ædelstene, ure og instrumenter fra køretøjer.
 • Tyveri af elektronik i køretøjer, når det er synligt udefra.
 • Simpelt tyveri af guld, sølv, smykker, perler, ædelstene og ure.
 • Kontanter, tilgodebeviser eller lignende, der kan omsættes til kontanter.
 • Ting der har et erhvervsmæssigt tilsnit.
 • Køretøjer, campingvogne, både (herunder surfbrætter), cykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse.
 • Glemte, tabte eller forlagte genstande.
 • Skader, som skyldes mangelfuld emballage samt almindelig ramponering af kufferter og anden bagage.
 • Skader forvoldt af dyr.
 • Husdyr.
 • Våben og ammunition.

Ved anmeldelse af skade skal du sandsynliggøre og dokumentere dit erstatningskrav, og give os alle de oplysninger om forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af skaden.


14
5.2.2.1

Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker, hvis de ting du har med på rejsen bliver stjålet.

Ved tyveriskade forstås følgende typer:

 • Ved indbrud har tyven skulle bryde din aflåste bolig, bygning eller lokale op for at komme ind. Der skal være tydelige tegn på voldeligt opbrud.
 • Ved simpelt tyveri har tyven stjålet ting fra din uaflåst bolig, bygning, lokale eller tyveriet er sket uden for boligen.
 • Ved tyveri fra køretøjer har tyven skulle bryde dit aflåste køretøj for at komme ind. Der skal være tydelige tegn på voldeligt opbrud.
 • Åbenlyst tyveri er tyveri af dine ting, som du har på dig eller som er i din umiddelbare nærhed. Tyveriet skal ske åbenlyst og uden brug af vold. Det skal bemærkes af dig eller en anden, i det øjeblik det sker.
 • Røveri og overfald er tyveri eller ødelæggelse af dine ting, hvor en person bruger eller truer med øjeblikkeligt at bruge vold.

Ved køretøj forstås biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne.

Hærværk er, når der er tale om en skade, der er forvoldt med vilje og i ond hensigt.

Du skal straks anmelde tyveri, hærværk, røveri og overfald til politiet i det land, hvor skaden er sket. Du skal sikre dig skriftlig bekræftelse for anmeldelsen.

5.2.2.2

Brand

Forsikringen dækker brandskader på de ting, du har med på rejsen.

Brandskade er:

 • Brand i form af løssluppen ild, der danner flammer og breder sig ved egen kraft.
 • Pludselig tilsodning fra anlæg (fx en brændeovn)
 • Eksplosion.
5.2.2.3

Vand- og vejrskade

Forsikringen dækker, hvis indskrevet bagage er forsinket i mere end 5 timer efter din ankomst til rejsens bestemmelsessted.

Forsikringen dækker ikke:

 • Hvis bagagen er indleveret til et andet transportmiddel end det, du selv rejste med.
 • Forsinkelse på hjemrejsens sidste flyvning.


15
5.3

Selvrisiko ved skade på lejet personbil, motorcykel eller knallert

Hvis du har lejet en personbil, motorcykel eller knallert og der sker en kaskoskade, dækker vi den selvrisiko, som udlejerens forsikringsselskab kræver, du skal betale.

Det er en betingelse for erstatning, at

 • køretøjet skal være ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret hos et forsikringsselskab, og skal være lejet gennem et udlejningsfirma.
 • du er lejer af bilen ifølge kontrakten.
 • du ved færdselsuheld er fører af bilen, når uheldet sker.
 • du har ret til at føre køretøjet i det land, hvor uheldet sker.


5.4

Privatansvar på rejser eller ophold på mere end 3 måneder

Dækningen er først gældende efter 3 måneder ved rejser af længere varighed. I de første 3 måneder, har du mulighed for at købe en ansvarsdækning via Undos indboforsikring, den dækker nemlig på udlandsrejser på op til 3 måneder.

Forsikringen dækker, hvis du som privatperson forvolder person- eller tingskade, og derved pådrager dig et erstatningsansvar.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade

 • der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde.
 • som følge af, at du ved aftale eller på anden måde har pådraget dig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.
 • på eller tab af dyr og ting, som du har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i din varetægt.
 • på eller tab af ting, der tilhører dig.
 • der er forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingvogn, luftfartøj og søfartøj, der er over 6 meter langt, og hvis motorkraft overstiger 25 hk.
 • forvoldt af dyr.
 • hvor du ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom.

Det er en betingelse for erstatning, at du ikke anerkender erstatningspligten eller godkender erstatningskravet uden vores accept. Vi bestemmer i øvrigt sagens behandling.


16
6.1

Erstatning ved sygdom og tilskadekomst

Godkendelse inden vi dækker

Hvis du bliver syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital, er det os, der aftaler den videre behandling, overførsel, hjemtransport mv., og vi kan afvise at dække, hvis vi ikke har godkendt behandlingsforløbet eller transporten på forhånd. Behandling og hjemtransport besluttes af Undo Rejseservices’ læge i dialog med den behandlende læge.

Forsikringen dækker

Forsikringen dækker følgende nødvendige udgifter til:

Behandling af sygdom eller tilskadekomst

 • Egenandel af behandlingsudgiften på EU-sygesikringen (det blå kort).
 • Hospitalsophold og –behandling, inkl. operationer.
 • Lægebehandling og lægeordineret medicin.
 • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil 15.000 kr.
 • Akut tandbehandling som er nødvendig at foretage med det samme for at mindske skadens omfang, fx akut smertelindring eller behandling.

Udgifter til transport i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst

 • Ambulancetransport eller lokal transport til nærmeste hospital eller læge og retur til dit opholdssted.
 • Lægeordineret transport til nærmeste egnede behandlingssted.
 • Lægeordineret hjemtransport.
 • Transport til Danmark eller til indhentning af rejserute, når den planlagte rejserute ikke kan følges fordi du bliver lægeordineret ophold på hospital eller hotel.
 • Lægeordineret ledsager, når du på grund af din sygdom/tilskadekomst ikke er i stand til at rejse alene.


Ved udgifter til transport mener vi dokumenterede udgifter, dog maksimalt udgifter til rutefly, økonomiklasse.

17
6.1

Erstatning ved sygdom og tilskadekomst

(fortsat)

Transport i forbindelse med dødsfald

 • Transport af afdøde til Danmark, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger.

Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter til:

 • Rekreations- eller kurophold.
 • Behandling af følger efter kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som du selv har planlagt at få foretaget i udlandet.
 • Fortsat behandling, hvis du nægter at lade dig hjemtransportere, når såvel Undo rejseservice læge og den behandlende læge har besluttet, at hjemtransport skal ske.
 • Behandling efter hjemkomsten til Danmark.
 • Behandling af sygdom/tilskadekomst, hvis du efter at have været transporteret hjem rejser til udlandet igen, og dette ikke er aftalt skriftligt med os.
 • Graviditetsundersøgelser, graviditetstest, provokeret abort, sterilisation og sterilitetsundersøgelser eller -behandling.
 • Fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter din graviditets uge 35.
 • Specialtandbehandling, krone, rodbehandling og lignende.
6.1.1

Anden erstatning ved
sygdom eller tilskadekomst

Ved sygdom eller tilskadekomst dækkes nødvendige udgifter til hotel og forplejning, når ekstraordinært ophold er ordineret af vores læge.

I tilfælde af hjemkaldelse dækkes nødvendige ekstra udgifter til forplejning og til transport i form af din hjemrejse, og evt. andres rejse ud til dig. Er du på udvekslingsophold dækker vi også returrejse til der hvor du er på udveksling.

Ved sygeledsagelse og tilkaldelse dækkes nødvendige ekstra udgifter til hotel og forplejning – for tilkaldte dog maksimalt i 21 døgn. Derudover dækkes nødvendige ekstra udgifter til transport (inkl. Lokal transport) til din hjemrejse og andres rejse ud til dig. Hvis du ikke er taget hjem, og vil genoptage den planlagte rejse, dækkes nødvendige ekstra udgifter til transport ved indhentning af rejserute og ved returrejse der sker senest 7 døgn før udløb af planlagt rejse.

Ved udgifter til forplejning forstås dokumenterede udgifter til almindelig forplejning, inkl. drikkevarer.

Ved udgifter til transport mener vi dokumenterede udgifter, dog maksimalt udgifter til rutefly, økonomiklasse.

Returrejse er en rejse tilbage til det sted, hvor du skulle have været ifølge den oprindelige rejseplan.

Selvrisiko ved sygdom eller tilskadekomst

Selvrisikoen er 500 kr. pr. rejse, for de udgifter, du har haft til fx medicin, forplejning, taxa, hotel mv., når du blot har modtaget ambulant lægebehandling og ikke har været indlagt.

Selvrisiko ved akut tandbehandling

Selvrisikoen er 500 kr. pr. begivenhed for de udgifter, du har haft til tandbehandling.

Krav til dokumentation ved sygdom eller tilskadekomst

Det er en betingelse for erstatning, at du skaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge.

18
6.1.1

Anden erstatning ved
sygdom eller tilskadekomst

(fortsat)

Hvis sygdommen eller tilskadekomsten ikke kræver indlæggelse, skal du sende:

 • Erklæring fra den lokalt behandlende læge/tandlæge og kopi af recepter.
 • Liste over dine udgifter, vedlagt de originale kvitteringer.

Krav til dokumentation ved dødsfald

Dødsattesten sendes til os. Vi har ret til at forlange obduktion.

Krav til dokumentation ved hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse

Det er et krav, at hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse sker efter aftale med os.

Du skal efter hjemkomst sende os de originale kvitteringer for dine ekstra udgifter, lægeerklæring, dødsattest eller anmeldelse til politi/redningsselskab.

6.1.2

Erstatning ved efter-
søgning og redning
samt evakuering og ufrivilligt ophold

Summen for eftersøgning og redning er 137.000 kr. pr. person, dog maks. 400.000 kr. per begivenhed for de forsikrede tilsammen. Selvrisikoen udgør 10% af de dækningsberettigede omkostninger, dog min. 2.500 kr.

For evakuering dækkes de nødvendige ekstraudgifter til transport hjem til Danmark eller til nærmeste sikre destination.

Ved ufrivilligt ophold dækkes i indtil 3 måneder:

 • Udgifter til forplejning med op til 1.100 kr. pr. person pr. påbegyndt døgn.
 • Udgifter til ophold og transport med op til 110.000 kr. pr. person.

Ved udgifter til ophold forstås udgifter til leje af hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, standplads, lystfartøj og lignende. Hvis et måltid indgår som en fast del af udgiften er dette også dækket.

Ved udgifter til transport mener vi, dokumenterede udgifter, dog maksimalt udgifter til rutefly, økonomiklasse.

Krav til dokumentation ved eftersøgning og redningDu skal sende os dokumentation for anmeldelse til lokal offentlig myndighed.Krav til dokumentation ved evakuering og ufrivilligt ophold

Efter hjemkomsten skal du sende du os de originale regninger for dine udgifter til os.

6.1.3

Erstatning ved krisehjælp

Forsikringen dækker nødvendige udgifter til psykologisk krisehjælp på stedet til dig og dine medforsikrede rejseledsagere. Din andel af udgiften til lægeordineret psykologbehandling efter hjemkomst dækkes med op til 14.000 kr., når behandling er begyndt senest 4 uger efter hjemkomst. Behandling kan ske, når det er aftalt med os, og når der samtidig ydes tilskud fra den offentlige sygesikring. Der gives kun henvisning og ydes kun tilskud hvis patienten hører under en nærmere beskrevet gruppe. Se www.sundhed.dk for mere information.

Krav til dokumentation ved krisehjælp

Efter hjemkomsten skal du sende os de originale regninger for dine udgifter til os.

19
6.1.4

Erstatning ved overfald

Forsikringen dækker op til 440.000 kr. Erstatningen svarer til dansk retspraksis.

Krav til dokumentation ved overfald

Efter hjemkomsten skal du sende os dokumentation for anmeldelse til nærmeste politimyndighed på feriestedet, lægeerklæring og navne på eventuelle vidner.

6.1.5

Erstatning for bagage, herunder beskadigelse
og bortkomst af bagage

Forsikringen dækker skade på dine ting, som du medbringer, og køber under rejse, til/fra og i udlandet med maks. 30.000 kr. pr. forsikret person per skade.

Har du valgt tilvalgsdækningen Tyveri mv. af bagage gælder der en fast selvrisiko på 500 kr. pr. skade.

Erstatningen skal så vidt muligt stille dig i samme situation, som umiddelbart før skaden er sket. Vi kan vælge at erstatte dit tab på en af følgende måder:

Reparation

Vi betaler, hvad det koster at lade den ødelagte ting reparere. Derved sørger vi for at tingen bliver sat i væsentlig samme stand, som før skaden skete.

Udgiften til reparation kan ikke overstige værdien af den ødelagte ting opgjort efter reglerne for kontanterstatning.

Ved reparation forstås også ombytning.

Ved væsentlig samme stand forstås, at tingen ikke nødvendigvis er, som før skaden skete, men at den i sin ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed er som før skaden. Fx kan vi vælge at anvende uoriginale reservedele.

Kontanterstatning

Nyværdi:

Vi betaler en kontanterstatning svarende til den pris, du skal betale for en tilsvarende ny ting i dag, hvis det ødelagte eller stjålne er

 • indkøbt som nyt,
 • mindre end 2 år gammelt, da skaden skete, og
 • i øvrigt er ubeskadiget.

Kontanterstatning

Dagsværdi:

For en ting, der er mere end to år gammel, er købt brugt, er arvet eller i forvejen er beskadiget, fastsætter vi erstatningen til markedsprisen for tilsvarende nye ting, men med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I denne situation tages der ikke hensyn til tingens nytteværdi.

Ved tilsvarende nye ting forstås ting, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til det, som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om ting af samme fabrikat eller mærke.

20
6.1.5

Erstatning for bagage, herunder beskadigelse
og bortkomst af bagage

(fortsat)

Afskrivningstabeller:Vi beregner erstatningen ud fra markedsprisen for tilsvarende nye ting. Derefter afskriver vi for tingens alder efter afskrivningstabellerne.

Hvis din stjålne eller ødelagte ting er indeholdt af en af afskrivningstabellerne er det afskrivningstabellen for genstandskategorien der afgør erstatningen.

Der behøves ikke at være tale om ting af samme fabrikat eller mærke.

For følgende ting gælder altid særlige afskrivningstabeller:

21
6.1.5

Erstatning for bagage, herunder beskadigelse
og bortkomst af bagage

(fortsat)
22
6.1.5

Erstatning for bagage, herunder beskadigelse
og bortkomst af bagage

(fortsat)
23
6.1.5

Erstatning for bagage, herunder beskadigelse
og bortkomst af bagage

(fortsat)

Ting købt i udlandet

Vi erstatter højst med købsprisen i udlandet på skadestidspunktet. Hvis tingen genanskaffes, erstattes også eventuelle opkrævede told og afgifter.

Ting købt privat

Er tingene købt privat, skal du sikre dig en dateret erklæring, hvor det fremgår, hvad der købt og til hvilken pris. Erklæringen skal indeholde navn og adresse på både køber og sælger.

Brand, lynnedslag, eksplosion og vandskade

Du skal sende os dokumentation for anmeldelse til politi eller redningsselskab.

Tyveri

Du skal sende os dokumentation for, at tyveriet er anmeldt til den lokale politimyndighed.

Beskadiget bagage

Du skal sende os dokumentation for, at skaden er anmeldt til transportselskabet, hvis skaden er sket under transport.

Krav til dokumentation ved bagage, herunder beskadigelse og bortkomst af bagage

Du skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har været udsat for en skade, som er dækket af forsikringen. Du skal også kunne dokumentere, hvornår dine ting er købt og til hvilken pris.

Dokumentation vil ofte kunne ske ved at fremvise kvitteringer eller købskontrakter. Fotos kan være en hjælp til at sandsynliggøre tabet.

Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre dit tab, kan vi afvise eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Derfor bør du gemme dine kvitteringer for køb i mindst 5 år.


6.1.6

Erstatning ved bagageforsinkelse

Forsikringen dækker forsinket bagage med 300 kr. pr. dag i maks. 5 dage pr. forsikret person.

Krav til dokumentation ved bagageforsinkelse

VI skal have dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (P.I.R. – Property Irregularity Report), flybillet, bagagebevis og dokumentation for, hvornår du fik bagagen igen.

24
6.1.5

Erstatning ved sikkerhedsstillelse og selvrisiko ved lejet bil, motor cykel eller knallert

Forsikringen stiller indtil 100.000 kr. i sikkerhed pr. tvist, som er en uenighed af retlig art.

Sikkerhedsstillelsen er et rentefrit lån, som tilbagebetales til Tryg ved sikkerhedsstillelsens frigivelse. Sikkerhedsstillelsen skal du straks betale tilbage til os, hvis sikkerhedsstillelsen bliver beslaglagt som følge af:

 • Din manglende betaling af idømt bøde eller erstatning.
 • Dit manglende fremmøde til retsmøde.
 • At du på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen.

Selvrisiko ved lejet bil, motorcykel eller knallert er dækket med op til 10.000 kr. til dækning af den selvrisiko, du har betalt til udlejer ved en dækningsberettiget kaskoskade.

Krav til dokumentation ved sikkerhedsstillelse

Du skal kunne sende os de originale regninger for dine udgifter.

Krav til dokumentation ved selvrisiko ved lejet bil, motorcykel eller knallert

Du skal kunne sende os dokumentation for din betaling af selvrisiko i form af udtog fra kreditkort eller lignende, original lejekontrakt, skaderapport og skadeanmeldelsen.

6.1.8

Erstatning for privat-
ansvar på rejser eller ophold på mere end 3 måneder

Forsikringssum for privatansvar.

 • Tingskade er dækket med op til 2 mio. kr.
 • Personskade er dækket med op til 10 mio. kr.

Summerne danner højeste grænse for vores forpligtelse ved en enkelt forsikringsbegivenhed, selv om ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer hos os.

Renter og omkostninger betales ved afgørelse af erstatningsspørgsmålet, når det er accepteret af os.

Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker.

Krav til dokumentation ved Privatansvar

Du skal efter hjemkomst sende os en beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på vidner og skadelidte, en opgørelse over de dokumenterede krav fra skadelidte og eventuel politirapport til Tryg.

25
7

Generelle bestemmelser

7.1

Forsikring i andet selskab

Har du tegnet en forsikring mod samme type skade i et andet forsikringsselskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber.

Vi betaler ikke erstatning for skader, som du modtager fuld dækning for hos et andet selskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning.

7.2

Forsikringens varighed

Du er kun dækket, hvis du har fået besked fra Undo om, at appen har registreret at du er i udlandet. Undo er ikke ansvarlig for at du ikke er dækket, fordi du fx har slettet appen.

Forsikringen gælder i den periode, du er i udlandet. Forsikringen kan dog maks. dække i en periode på op til 18 måneder.

Hvis der er tale om et udvekslingsophold eller en forudbestilt rejseforsikring, vil rejseperioden fremgå af forsikringsaftalen.

Forsikringen skal være aktiveret inden rejsens begyndelse, mens du er i Danmark. Tilvalg af dækninger og antal rejseledsagere kan ændres når som helst inden rejsen og senest 8 timer efter ankomst til udlandet.

Man kan ikke vælge kun at være forsikret på dele af rejsen eller at aktivere forsikringen i løbet af rejsen.

7.3

Forsikringens betaling

Vi trækker betalingen på det betalingskort, som forsikringen er købt med.

Ud over prisen på din forsikring opkræver vi afgifter til det offentlige, fx skadeforsikringsafgift.

For længere rejser forbeholder vi os retten til at opkræve periodiske betalinger i løbet af rejsen. Hvis du ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med oplysning om, at forsikringen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag.

Prisen for forsikringen afhænger af hvilket land du er den pågældende dag. Hvis du er i mere end et land samme dag, definerer landet med den dyreste pris prisen for den dag. Hvis du skifter land i løbet af rejsen, må du ikke forhindre appen i at tracke din location og opdatere din pris.

Hvis appen ikke kan registrere at din rejse slutter (fx fordi din telefon er gået i stykker eller blevet stjålet) skal du selv skrive til os på rejse@undo.app og fortælle os hvilken dag rejsen slutter, så du ikke betaler for meget.

7.4

Gebyrer

Undo har ikke gebyrer.

26
7.5

Sådan behandler vi dine personoplysninger

www.undo.app/personoplysninger kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Her finder du blandt andet information om:

 • til hvilket formål, vi behandler oplysninger om dig,
 • hvem oplysningerne eventuelt bliver videregivet til, og
 • hvor oplysningerne bliver registreret.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.

7.6

Generelle undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

 • Udgifter til advokatbistand og anden rådgivning.
 • Skade, uanset din sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.
 • Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg.

Desuden dækker forsikringen ikke skade som direkte eller indirekte er forårsaget af:

 • Indrejse til et land, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Hvis en af de nævnte tilstande pludseligt opstår efter, at forsikrede er rejst ind i landet, kan forsikrede opholde sig der i indtil 30 dage efter konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne.
 • Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution.
 • Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller fredstid.
 • Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål.
 • Strejke eller lockout.
 • Arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb, der er foretaget af en offentlig myndighed.
7.6

Mulighed for at klage

Er du ikke enig i vores afgørelse af din skadesag, skal du kontakte din sagsbehandler igen og melde din utilfredshed. Hvis du efter den dialog stadig ikke er enig, kan du kontakte Tryg’s kvalitetsafdelingen, der er deres klageansvarlige afdeling:

Tryg Forsikring
Kvalitetsafdelingen, Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: kvalitet@tryg.dk

Giver henvendelsen til Tryg ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 mellem kl. 10 og 13.

En klage til Ankenævnet kan enten ske online eller via almindelig post. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet, og du kan læse mere om, hvordan du klager på www.ankeforsikring.dk.


27