Indboforsikring

Forsikringsbetingelser
v 4.0

UNDO + Tryg

Undo Forsikringsagentur A/S CVR-nr. 39173247, Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (UNDO) er forsikringsagent for Tryg Forsikring A/S CVR-nr. 24260666 (Tryg). Dine forsikringer administreres af UNDO med Tryg som risikobærende forsikringsselskab.

Aftalegrundlag

Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne, der formidles af UNDO og tegnes hos UNDO

For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler, og Lov om finansielvirksomhed i det omfang disse ikke er fraveget.

Tilsyn og Garantifond

Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. (www.skadesgarantifond.dk)

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på www.undo.app / www.tryg.dk, www.forsikringsogpension.dk, forsikring eller www.ankeforsikring.dk"

Opbygning og

dækning

Undos indboforsikring har 11 dækninger

 • Brand
 • Vand
 • Vejr
 • Tyveri & Indbrud
 • Ansvar
 • Retshjælp
 • Cykeltyveri
 • Kælder/Loft
 • Glas & Sanitet
 • Elektronik
 • Uheld

Du vælger selv, hvilke dækninger du vil have. Dine valg af dækninger vil altid fremgå af din forsikringsaftale.

Du skal være opmærksom på, at når du vælger dækningerne Elektronik og Uheld, skal du samtidig tage stilling til, hvilke kategorier af ting, som du ønsker skal være dækket. Inden for Elektronik kan du vælge imellem 4 kategorier af ting, og inden for Uheld kan du vælge imellem 3 kategorier af ting. Dine valg af kategorier vil altid fremgå af din forsikringsaftale.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at når du vælger dækningerne Cykeltyveri, Elektronik og Uheld gælder der en karensperiode, dvs. forsikringen dækker ikke skader de første 14 dage efter tilkøbet af dækningerne.

1

Hvem omfatter
forsikringen?

 • Dig som forsikringstager nævnt i forsikringsaftalen med navn og CPR-nummer, samt din ægtefælle/kæreste nævnt i forsikringsaftalen med navn, og hjemmeboende børn når de i forsikringsaftalen er indeholdt af det opgivede antal børn og som for alle bor og er tilmeldt folkeregister på adressen (forsikringsstedet).
 • Roommates (andre personer som du bor sammen med), når de betaler for at være omfattet af forsikringen. Roommates skal stå nævnt i forsikringsaftalen med navn samt bo og være tilmeldt folkeregister på adressen (forsikringsstedet). Roommates er ikke automatisk omfattet af dækningen Elektronik og Uheld. De skal derimod særskilt tilkøbes af roommaten.

Dele- og aflastningsbørn sidestilles med hjemmeboende børn, og er omfattet af forsikringen i de perioder, hvor de bor på forsikringsstedet. Dele- og aflastningsbørn skal i forsikringsaftalen være indeholdt af det opgivede antal børn.

Forsikringen omfatter ikke udeboende børn.

Når vi skriver 'du og dig', betyder det dig som forsikringstager samt personer, der i øvrigt er omfattet af forsikringen, medmindre vi særligt har skrevet at andet gælder, fx at roommates særskilt skal tilkøbe Elektronik og Uheld.

2
2

Hvor dækker

forsikringen?

Forsikringen dækker dine private ting i Danmark på den adresse nævnt i forsikringsaftalen (forsikringsstedet). Forsikringen dækker dog ikke på Færøerne og Grønland.

Forsikringen dækker desuden:

 • dine ting, når de midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet i de første 12 måneder.
 • Ansvar og Retshjælp i Danmark og i udlandet i de første 3 måneder fra afrejsedatoen. Retshjælp er dog kun dækket, når dækningen er valgt, jf. pkt. 4.6 Retshjælp
 • opbevaring af dine ting i kælderrum, loftsrum eller i anerkendt lagerhotel, når dækningen Kælder/Loft er valgt, jf. pkt. 4.8 Kælder/Loft. For kælder- og loftsrum gælder, at de skal være beliggende i samme ejendom som forsikringsstedet.
 • ved flytning til en ny helårsbolig, både i den gamle og i den nye helårsbolig, i de første 3 måneder fra den dato, hvor du overtager din nye bolig.

Forsikringen dækker ikke i garage og udhus.

3

Hvilke ting er
omfattet?

Forsikringen omfatter dine private ting, der hører til en privat boligs normale udstyr (fx møbler og tøj) samt:

 • guld, sølv, smykker, perler, ædelstene og kunst.
 • værktøjer og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager.
 • cykler og el-cykler inkl. fastmonteret tilbehør. Tyveri og hærværk er kun dækket, når udvidelsen Cykeltyveri er valgt, jf. pkt. 4.7 Cykeltyveri.
 • børnecykler med hjuldiameter under 12 tommer.
 • kanoer, kajakker samt wind- og kiteudstyr og lignende inkl. tilbehør.
 • el-scootere og el-kørestole med en maks. hastighed på 15 km/t.
 • bygningsdele*, du har vedligeholdelsespligten for i henhold til regler, lejekontrakt eller vedtægter.

Forsikringen omfatter dine private ting, der hører til en privat boligs normale udstyr (fx møbler og tøj) samt:

 • hårde hvidevarer, når du eller en medforsikret ejer dem.
 • lånte og lejede ting til privat brug.
 • modelfly under 7 kg til hobbymæssig brug (legetøj), fx fly og droner.
 • gravsteder, hvor du betaler for vedligeholdelsen.
 • husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt.
3
3

Hvilke ting er
omfattet?

(fortsat)

Ved bygningsdele forstås

 • fastmonteret glas - fx glas i døre og vinduer, indmurede spejle og spejldøre, keramiske kogeplader, glas i ovnlåger samt glasparti i altan og udestue.
 • fastmonteret sanitet - fx wc-kumme, cisterne, bidét, vask og badekar, der er på sin blivende plads som bygningsbestanddel.
 • ikke fastmonterede køkkenelementer, hårde hvidevarer samt glas og sanitet, som befinder sig i din lejlighed.
 • markiser, paraboler, antenner.
 • låse.

Forsikringen omfatter ikke:

 • kontanter, tilgodebeviser eller lignende, der kan omsættes til kontanter.
 • motordrevne køretøjer, fx knallerter jf. færdselsloven samt dele og tilbehør hertil.
 • pocket bikes, ATV´er, choppers, personal transporters, elektrisk legetøj med hjul og lignende inkl. tilbehør.
 • campingvogne, påhængsvogne, teltvogne, trailere, både, påhængsmotor inkl. tilbehør.
 • andre luftfartøjer end de omfattede.
 • ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit.
 • våben og ammunition.
3.1

Summer

Dine ting er dækket med op til den sum, som du har valgt, og som står i din forsikringsaftale. Du kan vælge imellem summerne 100.000 kr. 200.000 kr., 300.000 kr., 400.000 kr., 500.000 kr., 600.000 kr., 700.000 kr. eller 800.000 kr. Enkelte ting er dog dækket med maks. 30.000 kr. pr. ting. Uanset dette vil erstatningen efter en skade aldrig kunne overstige den valgte forsikringssum, der fremgår af din police.

Du skal være opmærksom på, at vi kan gøre underforsikring gældende, hvis du har valgt en for lav sum i forhold til den samlede værdi af dine ting, jf. pkt. 6.

Ved åbenlyst tyveri og tricktyveri er dine ting dækket med maks. 30.000 kr. pr. skade.

Ansvar dækker skader på person med op til maks. 10 mio. kr. pr. skade og skader på ting med op til maks. 3.2 mio. kr. pr. skade.

Retshjælp dækker retstvister med op til 225.000 kr. pr. retstvist.

Dækningen Kælder/Loft dækker dine opbevarede ting i kælder- og loftsrum samt i anerkendt lagerhotel med maks. 30.000 kr. pr. skade.


4
3.1

Summer

(fortsat)

Dækningen Cykeltyveri dækker dine cykler og el-cykler inkl. fastmonteret tilbehør med op til den sum, som står i din forsikringsaftale. Du kan vælge i mellem summerne 5.000 kr., 10.000 kr. eller 25.000 kr., som dækker pr. cykel.

Dækningen Elektronik dækker de kategorier, som du har valgt, og som står i din forsikringsaftale med maks. 30.000 kr. pr. skade.

Dækningen Uheld dækker de kategorier, som du har valgt, og som står i din forsikringsaftale med maks. 30.000 kr. pr. skade.

3.2

Selvrisikobeløb

For forsikringen skal du vælge imellem en selvrisiko på 500 kr. eller 1.500 kr. pr. skade. Den valgte selvrisiko på forsikringen gælder ligeledes for gæstebudsskader, skader forvoldt af børn samt skader på lånt og lejet under ansvarsforsikringen, jf. Ansvar pkt. 4.5.4.

Vælger du dækningerne, Elektronik, Uheld og Cykeltyveri, skal du også her vælge i mellem en selvrisiko på 500 kr. eller 1.500 kr. pr. skade. Dog er selvrisikoen for Hövding-dækningen altid 0 kr.

For Retshjælp udgør selvrisikoen i en retshjælpssag mindst 2.500 kr. eller 10 % af de samlede omkostninger.

Dine valgte selvrisici vil fremgå af din forsikringsaftale.

4

Hvilke typer
skader dækker
forsikringen?

4.1

Brand

Forsikringen dækker skade som følge af:

 • brand i form af løssluppen ild, der danner flammer og breder sig ved egen kraft.
 • pludselig tilsodning fra anlæg (fx en brændeovn) til rumopvarmning, som er installeret og godkendt efter gældende forskrifter.
 • eksplosion.

Forsikringen dækker ikke:

 • skader på ting, der forsætlig udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, pander, varmepuder eller strygejern.
 • skader, der opstår ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand, fx gløder og gnister fra tobak, pejs eller bålsteder. Dog er gløder og gnister fra tobak, pejs eller bålsteder dækket, når dækningen Uheld er valgt.

5
4.2

Vand

Forsikringen dækker direkte væskeskader på dine ting

 • som følge af tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie eller lignende fra rørinstallationer og beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover.
 • ved langsom udsivning, hvis væsken stammer fra skjulte* vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen eller fra rør, der befinder sig i lokaler eller rum i bygningen, som du ikke har dispositionsret over eller adgang til.

Forsikringen dækker også væske- og vandskader som følge af utætheder i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer samt køle- og fryseskabe med vandtilførsel.

Skjulte betyder, at der ikke er direkte adgang til installationerne uden brug af værktøj eller permanent trappe. Det kan fx være installationer, der er støbt ind i eller skjult i gulve, kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende. Installationer er ikke skjulte, når de kun er dækket af isolering.

Forsikringen dækker ikke:

 • frostsprængning i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt opvarmede, medmindre det skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, som du ikke selv har haft indflydelse på.
 • skader som følge af bygge-, renoverings- og reparationsarbejder.
 • skader, hvor din udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen.
 • skader, hvor lejer har pligt til at udbedre en bygningsskade, der er årsag til vandskaden.
 • skader, der skyldes, at du har undladt at få repareret en bygningsskade.
 • tabet af selve væsken, der er strømmet ud.
 • skader som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, du ikke har indflydelse på, fx brud på kloakken.

4.3

Vejr

Forsikringen dækker skader på dine ting som følge af:

 • voldsomt sky- og tøbrud*, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, men oversvømmer bygningerne og/eller trænger ind i bygningerne gennem naturlige utætheder. Herudover dækkes opstigning af grund- eller kloakvand som følge af voldsomt sky- eller tøbrud.
 • en samtidig storm*-, hagl- eller snetryksskade på bygningen, som er dækket på bygningsforsikringen.
 • smeltevand og nedbør. Skaderne på dine ting skal være en umiddelbar følge af en stormskade eller anden pludselig skade på bygningen eller på afdækningsmateriale, der er korrekt anbragt og fastgjort.
 • lynnedslag, hvor lynet slår direkte ned i dine ting eller i bygningen, og der er tydelige tegn herpå.

6
4.3

Vejr

(fortsat)

Naturlige utætheder er fx korrekt monterede ventilationsåbninger, kælderskakter og skorstene samt lukkede døre og vinduer.

Storm er, når vindstyrken er på mindst 17,2 meter pr. sekund.

Voldsomt skybrud er, når der falder:

 • 15 mm regn i løbet af højst 30 min., eller
 • 30 mm regn pr. døgn.

Voldsomt tøbrud er, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede og renholdte afløbssystemer ikke kan aflede vandet.

Forsikringen dækker ikke:

 • skader, hvor din udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen.
 • oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb.
 • når nedbør eller smeltevand trænger ind i bygningen gennem revner og utætheder eller stiger op gennem afløb i bygningen, med mindre du bor til leje og udlejer ikke har erstatningspligten.
 • når grundvand trænger ind i eller stiger op i bygningen, fx gennem gulve, sokler, mure og lignende.
 • ting, som befinder sig uden for boligen, fx dine havemøbler, grill og trampolin.
 • når du har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsagen til skaden.


4.4

Tyveri &
Indbrud

Forsikringen dækker dine ting ved indbrudstyveri, tyveri fra køretøjer, simpelt tyveri, røveri, overfald, åbenlyst tyveri og tricktyveri samt hærværk på dine ting. Dækningen afhænger af typen af hændelse, beskrevet i de følgende bestemmelser 4.4.1 - 4.4.5:

4.4.1

Indbrudstyveri

Ved indbrud har tyven skulle bryde din aflåste bolig, bygning, eller lokale op for at komme ind.


Forsikringen dækker:

 • Tyveri ved indbrud* i forsvarligt aflåst bolig, bygning eller lokale

Forsikringen dækker ikke:

 • Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 3 mdr.
 • Tyveri fra bolig, bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer eller lignende, der ikke har været lukkede og tilhaspede, eller døre , der ikke har været lukkede og låste.
 • Tyveri fra hotelværelse/lejlighed, kahyt på større passagerskiv eller færge, togkupé og feriebolig, når voldeligt opbrud ikke kan konstateres
 • Guld, sølv, smykker, perler og ædelstene fra loft, kælder eller anerkendt lagerhotel

7
4.4.2

Tyveri fra
køretøjer

Ved køretøj forstås biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne. Ved tyveri fra køretøj har tyven skulle bryde dit aflåste køretøj op for at komme ind

Forsikringen dækker:

 • Tyveri fra lukkede og aflåste køretøjer*, hvor der tydelige tegn på voldeligt opbrud.

Forsikringen dækker ikke:

 • Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres.
 • Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed.
 • Guld, smykker, perler, ædelstene, værktøjer samt instrumenter.
 • Tyveri af elektronik når det er synligt udefra.
4.4.3

Simpelt tyveri

Ved simpelt tyveri har tyven stjålet ting fra din uaflåste bolig, bygning, lokale eller tyveriet er sket uden for boligen

Forsikringen dækker:

 • Simpelt tyveri* uden for bygning eller fra uaflåst bolig, bygning eller lokale.
 • Tyveri af kano, kajak, wind- og kitesurfbræt og lignende inkl. tilbehør, når de befinder sig uden for forsikringsstedet. Det er et krav, at de er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, der er brudt op.

Forsikringen dækker ikke:

 • Glemte, tabte eller forlagte ting.
 • Tyveri, når tyveriet er begået af en person omfattet af forsikringen eller andre personer, der med din tilladelse eller i øvrigt lovligt befinder sig i boligen.
 • Tyveri af ting fra bolig, bygning eller lokale, der er ubeboet, udlånt eller udlejet.
 • Tyveri under opmagasinering.
 • Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed.
 • Guld, sølv, smykker, perler, ædelstene og husdyr.
 • Airpods.

4.4.4

Røveri, overfald,
åbenlyst tyveri &
tricktyveri

Forsikringen dækker:

 • røveri og overfald - her er tale om tyveri eller ødelæggelse af dine ting, hvor en person bruger eller truer med øjeblikkeligt at bruge vold.
 • åbenlyst tyveri - her er tale om tyveri af dine ting, som du har på dig, eller som er i din umiddelbare nærhed. Tyveriet skal ske åbenlyst, uden brug af vold, og det skal bemærkes af dig eller en anden i det øjeblik, det sker.
 • tricktyveri - her er tale tyveri af dine ting i din bolig begået af en person, som under falsk dække har snydt sig til at komme ind.

8
4.4.4

Røveri, overfald,
åbenlyst tyveri &
tricktyveri

(fortsat)

Ved tyveri eller røveri af nøgler til din boligs indgangsdøre, dækker forsikringen udgifter til omstilling af låse, når der er umiddelbar fare* for, at nøglen vil blive brugt ved et efterfølgende tyveri. Det er en forudsætning for dækning, at låsen omstilles straks efter tyveriet.

En umiddelbar fare foreligger, når gerningsmanden kan identificere ejeren af nøglen og boligen, samt at tyveriet er sket i nærheden af boligen.

4.4.5

Hærværk

Hærværk er, når der er tale om en skade, der er forvoldt med vilje og i ond hensigt.

Forsikringen dækker hærværk* på:

 • dine ting, når de befinder sig i og ved din bolig (forsikringsstedet). Du skal være opmærksom på, at du skal have dækningen Kælder/Loft for at have dækning i fx dit kælderrum.
 • cykler, uanset hvor cyklen befinder sig.
 • gravsteder, hvor du betaler for vedligeholdelsen.

Forsikringen dækker ikke hærværk, når:

 • din bolig har været ubeboet i mere end 3 måneder.
 • hærværket er begået af en person omfattet af forsikringen eller andre personer, der med din tilladelse eller i øvrigt lovligt befinder sig i boligen.

4.5

Ansvar

4.5.1

Juridisk
erstatningsansvar

Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, du som privat person har pådraget dig ved skader på personer eller ting.

Efter dansk retspraksis er du normalt juridisk ansvarlig, hvis du forvolder skade ved fejl eller forsømmelse.

Er du uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og så er du ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

Desuden kan du pålægges et erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab i et forsøg på at redde dig eller dine ting. Her dækker forsikringen, hvis kravet ikke er omfattet af lov om arbejdsskade- forsikring, og hvis redningen ikke sker som led i redningsmandens erhverv.

9
4.5.2

Formål og pligter

Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og bidrage til at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav. Derfor bør du ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, da du herved forpligter dig uden at have sikkerhed for, at vi har pligt til at betale. Derfor skal du altid kontakte os og overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles, hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig.

Når erstatningskravet er omfattet af forsikringen, påtager vi os, at:

 • Vurdere om der foreligger et erstatningsansvar.
 • Forhandle med skadelidte.

Vi har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

4.5.3

Dækning udover

det juridiske
erstatningsansvar

Gæstebudsskader er skade på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for erstatningsansvar, fordi denne kun har udvist ringe uagtsomhed eller skyld under dette samvær.

Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk ansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og pålægge dem et erstatningsansvar. Forsikringen dækker alligevel både ting- og personskader, hvis det manglende ansvar alene skyldes barnets lave alder eller manglende udvikling.

Dit erstatningsansvar bortfalder ifølge erstatningsansvarsloven, hvis skaden er omfattet af en anden forsikring - fx skadelidtes familie-, bygnings-, bil- eller erhvervsforsikring, med mindre du har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed.

4.5.4

Forsikringens
dækningsområder

Forsikringen dækker dit ansvar som:

 • Privatperson. Her dækker forsikringen erstatningsansvar ved person- og tingskade.
 • Lejer overfor husejere efter lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt. Her dækker forsikringen skade, der skyldes de installationer som lejeren med udlejerens godkendelse har fore- taget. Forsikringen dækker ikke lejerens ansvar for det lejede i øvrigt.
 • Ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Forsikringen dækker ikke ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes en lovpligtig hundeansvarsforsikring.
 • Som læge, når du yder lægehjælp eller lægelig rådgivning, som ikke er erhvervsmæssig.
 • Grundejer vedrørende privat grund og en- og tofamiliehus, hvis huset overvejende anvendes til beboelse, eller du bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med en ansvarsdækning i kraft.
 • Grundejer vedrørende fritidshus- og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med en ansvarsdækning i kraft.
10
4.5.4

Forsikringens
dækningsområder

(fortsat)

Forsikringen dækker dog ikke:

 • Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering og lignende. Personskader er dog dækket.
 • Ansvar for skader som følge af forurening. Dog er et sådant ansvar dækket, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige regler.
 • Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade

 • Forvoldt under udøvelse af tjeneste i skadelidtes interesse, heller ikke som gæstebud, med mindre skadevolder har båret sig særligt ubetænksomt ad. Det er uden betydning, om tjenesten er lønnet/ ulønnet eller om tjenesten er foretaget på opfordring eller på eget initiativ.
 • Forvoldt med forsæt, med mindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand.
 • Efter lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar, når der er tale om forsætlige handlinger begået af børn på 14 år eller derover.
 • Forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler, og dette uanset skadevolders sindstilstand.
 • Der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting.
 • I forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan side- stilles hermed.
 • Sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring.
 • Sket ved brug af motordrevet køretøj eller luftfartøj.

Forsikringen dækker dog ansvar ved brug af visse motordrevne køretøjer og luftfartøjer
uden lovmæssig forsikringspligt:

 • Skader ved brug af el-scooter, el-kørestol, el-cykel, segways og lignende med en maks. hastighed på 25 km/t.
 • Skader ved brug af legetøj med motor med en maks. hastighed på 15 km/t, fx elektrisk løbehjul, segboards, uniwheel.
 • Skader ved brug af haveredskaber på maks. 25 hk.
 • Skader ved brug af mindre droner under 250 g, fx fly og helikopter. For droner over 250g skal der tegnes en særlig lovpligtig ansvarsforsikring.

For dækning af ansvarsskader sket ved flyvning med droner gælder følgende:

 • Al udendørs flyvning med modelfly/droner sorterer under Luft- fartsloven (BL 9.4.). For at ansvarsforsikringen dækker, er det en forudsætning, at Luftfartslovens regler er overholdt - se de til enhver tid gældende regler på www.trafikstyrelsen.dk.

11
4.5.4

Forsikringens
dækningsområder

(fortsat)

Ved brug af både:

Forsikringen dækker dog ansvar for personskade forvoldt ved sejlads med:

 • både uden motor eller med motorkraft på maks. 25 hk.
 • kanoer og kajakker.
 • wind- og kitesurfere.

Forsikringen dækker dog ansvar for personskade forvoldt ved sejlads med:

 • småbåde indtil 5,5 meter med motorkraft på maks. 6 HK.
 • kanoer og kajakker.
 • wind- og kitesurfere.

På lånte og lejede ting:

Forsikringen dækker dog ansvar for skade på lånte og lejede ting eller dyr, dvs. dyr og private ting, der hører til en privat boligs nor- male udstyr, når der er tale om pludselig skade og når skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden.

For cykler er dækningen dog begrænset til børnecykler med hjul- diameter på under 12 tommer.


Følgende ansvar for skade på lånte og lejede ting, er ikke dækket:

 • Guld, sølv, smykker, perler og ædelstene, penge og lignende.
 • Småbåde, kanoer, kajakker, wind- og kitesurfere, kitesurfere og lignende.
 • Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du bruger, som løn- modtager i dit erhverv.
 • Bygningsdele.

På ting eller dyr, som en af de sikrede:

 • Ejer.
 • Bruger eller har brugt.
 • Opbevarer, transporterer, bearbejder eller behandler.
 • Har sat sig i besiddelse af.
 • Af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt.

Omkostninger og renter

Forsikringen dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med os, selvom forsikrings- summerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen.

Afholder du omkostninger i sagen på egen hånd, risikerer du, at vi ikke vil betale disse omkostninger.

12
4.6

Retshjælp

Følgende er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Du kan se de fuldstændige betingelser på tryg.dk.

Forsikringen dækker udgifter ved visse private retstvister, når:

 • der er en aktuel tvist,
 • sagen er egnet og klar til behandling ved domstolene eller for en voldgift,
 • du med en vis sandsynlighed kan vinde sagen og
 • sagen er forsøgt løst i et godkendt klagenævn eller ved offentlige eller administrative myndigheder

Ved en tvist forstås en juridisk uenighed mellem to eller flere parter. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Erstatningssager.
 • Lejeretssager.
 • Køb og salg af indbo.
 • Mindre private lejeforhold.

Forsikringen dækker ikke:

 • Erhvervsmæssige sager, herunder ansættelses og arbejdsskadesager.
 • Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samværsret og underholdspligt i første instans.
 • Tvister med myndigheder, herunder skatte- og afgiftssager.
 • Straffesager.
 • Sager om arv og dødsbobehandling.

Domstolssager

Hvis din sag vedrører et krav på højst 50.000 kr., eller hvis der er tale om et krav, som retten ikke kan gøre op i penge, skal din sag som udgangspunkt følge småsagsprocessen. Ved denne type sager, behøver du ikke hjælp fra en advokat, men kan selv anmelde sagen til os.

Du kan læse mere om reglerne for småsager på domstol.dk, hvor du også kan finde vejledning om udarbejdelse af stævning og svarskrift.

Hvis din sag vedrører et krav på over 50.000 kr. skal du kontakte en advokat, som vil anmelde sagen til os og bede om retshjælpsdækning på dine vegne. Det samme gælder, hvis der er tale om en sag med særlig komplicerede spørgsmål eller en sag med særlig vidtrækkende* betydning.

Vidtrækkende betyder, at afgørelsen vil få store konsekvenser for en af parterne.

13
4.6

Retshjælp

(fortsat)

Voldgiftssager

Forsikringen dækker tvister, som efter parternes aftale skal behandles ved voldgift. Her skal du kontakte en advokat, som vil anmelde sagen til os og bede om retshjælpsdækning på dine vegne.

Mediation

Forsikringen dækker udgifter ved brug af mediation til løsning af konflikter. Mediation er en metode, hvor løsningen af konflikter sker gennem en frivillig styret samtale med hjælp fra en mediatoradvokat

Såfremt modparten er indstillet på at bruge denne form for konfliktløsning, bedes du tage kontakt til Advokatsamfundets mediatoradvokater med henblik på at få udpeget en mediatoradvokat. Denne advokat vil så anmelde sagen til os og bede om retshjælpsdækning på dine vegne.

4.7

Cykeltyveri

Tyveri af cykel og el-cykel fra forsvarligt aflåst bolig, bygning eller lokale

Forsikringen dækker når:

 • cyklen er forsynet med et fastmonteret dansk stelnummer,
 • cyklens stelnummer kan oplyses, og
 • tyveriet er anmeldt til politiet.

Tyveri af cykel og el-cykel fra ikke forsvarligt aflåst bolig, bygning eller lokale

Forsikringen dækker når:

 • cyklen er forsynet med et fastmonteret dansk stelnummer,
 • cyklens stelnummer kan oplyses,
 • cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, og
 • tyveriet er anmeldt til politiet.

En cykelanhænger er kun dækket af forsikringen, hvis den er låst eller fastmonteret til den låste cykel.

Generelt for tyveri af cykel

Forsikringen dækker ikke når:

 • tyveri der sker i de første 14 dage efter tilkøbet af dækningen.
4.8

Kælder/Loft

Forsikringen dækker dine ting der er opbevaret i kælderrum, loftsrum eller i anerkendt lagerhotel i tilfælde af brand-, vand-, vejr- eller tyveriskade.

Begrænsningen om at dine ting, der midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet i de første 12 måneder, gælder ikke for denne dækning.


14
4.8

Kælder/Loft

(fortsat)

Det er en forudsætning for dækning af tyveri, at rummet har været forsvarligt aflåst*.

Forsvarligt aflåst betyder, at yderdøre og andre åbninger er lukkede og låste og vinduer og lignende er lukkede og tilhaspede. Vinduer, der står på klem er ikke forsvarligt aflåste - heller ikke selvom der er monteret sikringsbeslag.

Forsikringen dækker ikke guld, sølv, perler og ædelstene.

4.9

Glas & Sanitet

Denne dækning gælder kun for dig der er lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver.

Følgende ting er dækket:

 • Vinduer
 • Fastmonterede spejle
 • Keramiske kogeplader
 • Toilet
 • Håndvask
 • Badekar
4.10

Elektronik

Det er en forudsætning for dækning af elektronikskade, at du har taget stilling til, hvilke af dine ting som du ønsker dækning for. Du kan vælger blandt følgende kategorier:

 • Computere (inkl. laptops og tablets)
 • Mobiltelefoner
 • TV og HIFI
 • Kamera
 • Høretelefoner

Forsikringen dækker:

 • pludselig skade*.
 • funktionsfejl* og el-skade.
 • forsøg på datagendannelse af filer og billeder, hvor din harddisk er ødelagt som følge af en dækket funktionsfejl.
 • pixelfejl på enhver type fladskærme, hvis det ligger uden for producentens eller importørens retningslinjer for accepterede pixelfejl.

Det er en betingelse for dækning, at det beskadigede kan fremvises.

Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra kommende og øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig, fx hvis du taber din mobiltelefon, og skærmen smadrer, hvis du vælter på din cykel og dine elektriske ting går i stykker, eller hvis din computer pludselig holder op med at virke.

Ved funktionsfejl forstås en indefra kommende skade, der skyldes mekanisk eller elektrisk svigt, der resulterer i, at apparatet ikke kan bruges til sit formål.


15
4.10

Elektronik

(fortsat)

Forsikringen dækker ikke:

 • skader, der sker i de første 14 dage efter tilkøbet af dækningen.
 • skader, der er dækket eller undtaget et andet sted i betingelserne.
 • skader, der består af ridser, skrammer og afskalning eller anden kosmetisk skade, fx farveforskelle.
 • skader, der skyldes forkert udført reparation og service.
 • skader, der er dækket af garanti, serviceordning eller sælgeransvar i henhold til køberetlige regler.
 • skader, der skyldes slitage, alder, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brug og håndtering eller overbelastning.
 • løse dele til elektronik, fx kabler, tasker, batterier, hukommelseskort mv.
 • lånte eller lejede ting, se dog under Ansvar pkt. 4.5.
 • funktionsfejl og pixelfejl, når apparatet er 4 år eller derover.
 • fejl i og tab af software og data mv., herunder digitalbilleder og musikfiler.
 • skader som følge af virus- og hackerangreb og lignende.
 • skader som følge af at et billede brænder sig fast på en fladskærm uanset typen af fladskærm.
 • glemte, mistede eller forlagte ting.
 • skader forvoldt af dyr.
 • skader, der skyldes forsæt eller, når du har udvist grov uagtsomhed.
 • skader på dine ting, der sker ved kørsel på bane eller under deltagelse i konkurrence.
 • skader på ting i forbindelse med flytning.
 • skader, der skyldes brug af skrive-, tegne eller maleredskaber.
 • skader på it-udstyr, som du har lånt af dit uddannelsessted.
 • skader på indskrevet bagage i Danmark (fly, tog eller fragtmand).

Opgørelse af erstatning

Forsikringen dækker funktionsfejl i indtil 4 år fra den oprindelige købsdato fratrukket selvrisiko og fradrag for alder jf. afskrivningstabel i pkt. 5.

Forsikringen dækker pludselig skade fratrukket selvrisiko og fradrag for alder fra oprindelige købsdato jf. afskrivningstabel i pkt. 5.

16
4.11

Uheld

Det er en forudsætning for dækning af uheldsskade, at du har taget stilling til, hvilke af dine ting som du ønsker dækning for. Du kan vælger blandt følgende kategorier:

 • Briller
 • Tøj og sko
 • Møbler
 • Hövding

Forsikringen dækker:

 • pludselig skade*.
 • beskadigelse af vasketøj i vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt.
 • skader som følge af gløder og gnister fra tobak, pejs eller bålsteder.

Det er en betingelse for dækning, at det beskadigede kan fremvises.

Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra kommende og øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig, fx hvis du taber rødvin på din sofa, og den ikke kan renses, hvis du vælter på din cykel og dit tøj ødelægges, eller hvis du får en glød fra en cigaret på din jakke, og der kommer et hul i den.

For kategorien Hövding dækker forsikringen: din hövding hvis den bliver udløst ved et færdselsuheld*.

Ved et færdselsuheld menes der, at du cykler idet uheldet sker (påkørsel, væltning, og sammenstød) og din Hövding derfor udløses.

Forsikringen dækker ikke:

 • skader, der sker i de første 14 dage efter tilkøbet af dækningen.
 • skader, der er dækket eller undtaget et andet sted i betingelserne.
 • skader, der består af ridser, skrammer og afskalning eller anden kosmetisk skade, fx farveforskelle.
 • skader, der skyldes forkert udført reparation og service.
 • skader, der er dækket af garanti, serviceordning eller sælgeransvar i henhold til køberetlige regler.
 • skader, der skyldes slitage, alder, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brug og håndtering eller overbelastning.
 • skader på interiør/boligtilbehør, fx lamper, tæpper, hylder mv.
 • skader, der skyldes at tøj eller lignende er blevet vasket eller tørret ved for høj temperatur.
 • lånte eller lejede ting, se dog under Ansvar pkt. 4.5.
 • glemte, mistede eller forlagte ting.
 • skader forvoldt af dyr.
 • skader, der skyldes forsæt eller, når du har udvist grov uagtsomhed.
 • skader på dine ting, der sker ved kørsel på bane eller under deltagelse i konkurrence.
 • skader på ting i forbindelse med flytning.
 • skader, der skyldes brug af skrive-, tegne eller maleredskaber.
 • skader på indskrevet bagage i Danmark (fly, tog eller fragtmand).


17
4.11

Uheld

(fortsat)

For Hövding gælder derudover, at forsikringen ikke dækker:

 • Hvis din Hövding udløses uden, at der er sket et færdselsuheld
 • Uanset årsag, hvis du cykler på en Christiania cykel eller kører på andet end en cykel fx elløbehjul.
 • Hvis din Hövding udløses mens du ikke cykler fx går.
 • Funktionsfejl fx. hvis den ikke vil oplade eller din Hövding udløses mens du cykler og der ikke er sket et færdselsuheld – (hvis din Hövding er under 2 år, vil du kunne gøre brug af din reklamationsret via den butik/online shop, hvor du har købt din Hövding).
 • Kosmetiske skader, fx ridser, skrammer eller farveforskelle på din Hövding, hvor den ikke er udløst og derfor fortsat kan bruges.
 • Tyveri af din Hövding.
 • Skader, der skyldes forsæt eller, når du har udvist grov uagtsomhed.
 • Skader på dine ting, der sker ved kørsel på bane eller under deltagelse i konkurrence.

Du skal derudover være opmærksom på, at der gælder en karensperiode, dvs. forsikringen dækker ikke skader de første 14 dage efter tilkøbet af dækningen.

For Glas og Sanitet gælder desuden, at forsikringen ikke dækker:

 • Skade, der er omfattet af en bygningsforsikring.
 • Punktering af termoruder eller utætheder i samlingen af disse, uanset årsag.
 • Skade, der sker i forbindelse med ombygning, tilbygning, vedligeholdelse, montering, demontering eller reparation af den skadede ting.
 • Frostsprængning af glas og sanitet, med mindre skaden skyldes en tilfældig svigtende varmeforsyning, som du ikke kunne forhindre.
 • Udgift til vandhane, blandingsbatteri, toiletsæde og andet tilbehør, med mindre disse ikke kan genanvendes efter en skade på sanitet.

Opgørelse af erstatning

Forsikringen dækker uheldsskade fratrukket selvrisiko og fradrag for alder fra oprindelige købsdato jf. afskrivningstabel i pkt. 5.

For Hövding dækker forsikringen genanskaffelse af samme model direkte fra producenten, inklusiv fragtomkostninger. ID nummer på Hövding og billede skal fremsendes til Undo i tilfælde af en skade og du må IKKE smide den gamle ud, før du har modtaget en evt. ny.


18
5

Hvordan
beregner vi
erstatningen?

Du skal straks anmelde enhver skade til os.

Tyveri, hærværk, røveri og overfald skal straks anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. Du skal sikre dig skriftlig bekræftelse for anmeldelsen, og journalnummeret skal oplyses.

Bliver tingene fundet inden udbetaling af erstatning, vil du kun få dækket de eventuelle skader på tingene, der er sket i forbindelse med skaden.

Du må ikke reparere eller fjerne ødelagte ting, før du har aftalt det med os.

Erstatningen skal så vidt muligt stille dig i samme situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. Dog kan erstatningen aldrig overstige tingens vejledende nypris for tilsvarende ting i dag med evt. afskrivning pga. alder.

Vi kan erstatte en skade på en af følgende måder:

 • Reparation
 • Kontanterstatning

I begge tilfælde fratrækkes der selvrisiko.

5.1

Reparation

Vi betaler, hvad det koster at lade den ødelagte ting reparere. Derved sørger vi for at tingen bliver sat i væsentlig samme stand*, som før skaden skete.

Udgiften til reparation kan ikke overstige værdien af den ødelagte ting opgjort efter reglerne for kontanterstatning.

Ved reparation forstås også ombytning.

Ved væsentlig samme stand forstås, at tingen ikke nødvendigvis er, som før skaden skete, men at den i sin ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed er som før skaden. Fx kan vi vælge at anvende uoriginale reservedele.

5.2

Kontanterstatning

Vi opgør kontanterstatning efter følgende erstatningsregler:

 • Nyværdierstatning (nye ting)
 • Dagsværdierstatning (brugte eller arvede ting)
 • Ud fra afskrivningstabeller


19
5.2.1

Nyværdierstatning

(nye ting)

Vi betaler en kontanterstatning svarende til den pris, du skal betale for en tilsvarende ny ting i dag, hvis det ødelagte eller stjålne er:

 • indkøbt som nyt,
 • mindre end 2 år gammelt, da skaden skete, og
 • i øvrigt er ubeskadiget.
5.2.2

Dagsværdierstatning

(brugte ting eller arvede ting)

For en ting, der er mere end to år gammel, er købt brugt, er arvet eller i forvejen er beskadiget, fastsætter vi erstatningen til markedsprisen for tilsvarende nye ting*, men med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I denne situation tages der ikke hensyn til tingens nytteværdi.

Ved tilsvarende nye ting forstås ting, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til det, som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om ting af samme fabrikat eller mærke.

5.2.3

Afskrivningstabeller

Vi beregner erstatningen ud fra markedsprisen for tilsvarende nye ting. Derefter afskriver vi for tingens alder efter afskrivningstabellerne.

Hvis din stjålne eller ødelagte ting er indeholdt af en af afskrivningstabellerne er det afskrivningstabellen for genstandskategorien der afgør erstatningen.

Der behøves ikke at være tale om ting af samme fabrikat eller mærke.

For følgende ting gælder altid særlige afskrivningstabeller:

 • Cykler og el-cykler inkl. fastmonteret tilbehør og anhængere
 • It-udstyr og lignende fx. mobiltelefoner, computere med tilbehør, tablets, spillekonsoller, navigationsudtyr, printer mv.
 • Øvrige elektriske apparater, fx. hårde hvidevarer, køkken apparater, elektrisk værktøj mv.
 • Briller og solbriller
 • Børneting, fx. babyudstyr, legetøj, børnecykler mv.
 • Tøj og sko
 • Tasker, kufferter og punge
 • Personlig pleje, fx. kosmetik og parfume
 • Sportsudstyr , fx. rideudstyr, golfudstyr, campingudstyr mv. - inkl. motorcykel tøj
 • Møbler og interiør, fx. tæpper, gardiner, belysning, boligtilbehør, sengetøj mv.
 • Have og gør-det-selv, fx. grill, værktøj, havemøbler mv.

20
5.2.3

Afskrivningstabeller

(fortsat)


21
5.2.3

Afskrivningstabeller

(fortsat)


22
5.2.3

Afskrivningstabeller

(fortsat)
23
5.2.3

Afskrivningstabeller

(fortsat)
5.3

Dokumentation

Ved anmeldelse af en skade, skal du kunne sandsynliggøre og dokumentere dit krav i form af fx købskvitteringer eller købskontrakter mv. Billeder kan være en hjælp til at sandsynliggøre tabet. Du skal give os alle de oplysninger om forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af skaden.

Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, kan vi afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter skøn. Derfor bør du gemme dine kvitteringer for køb i mindst 5 år.


24
5.3

Dokumentation

(fortsat)

For cykler og el-cykler er det et krav for erstatning, at stelnummeret kan oplyses.

Ved cykeltyveri skal cykler og el-cykler desuden være aflåst med en forsikringsgodkendt lås.

For Hövding er det et krav at ID nummer på Hövding kan oplyses og et billede kan fremsendes og du må ikke smide den gamle ud, før du har modtaget en evt. ny, da Hövding i nogle tilfælde vil have tilsendt Hövding.

Ting købt privat

Har du købt ting af en privat person, skal du sikre dig en dateret erklæring, hvor det fremgår, hvad der er købt og til hvilken pris. Erklæringen skal indeholde navn og adresse på både køber og sælger.


Ting købt erhvervsmæssigt

Har du købt ting erhvervsmæssigt erstattes de kun, hvis du sender en overdragelses- eller revisorerklæring til os, som viser, at tingen er overdraget til privat brug.


Ting købt i udlandet

Har du købt ting i udlandet, erstatter vi højst med købsprisen i udlandet på skadetidspunktet. Hvis tingen genanskaffes, erstattes også eventuelle dokumenterede opkrævede told og afgifter.

5.4

Genhusning


Hvis din bolig bliver erklæret ubeboelig efter en dækningsberettiget skade på dine ting, betaler vi ud over forsikringssummen:

 • rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning fra din bolig (forsikringsstedet) og opmagasinering i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen.
 • Genhusning og andre rimelige og nødvendige merudgifter i anledning af flytning fra din bolig (forsikringsstedet) i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen. Besparelser eller erstatning fra anden side vil blive modregnet.

Det er en forudsætning for dækning, at:

 • skaden normalt ville være dækket af en bygningsforsikring,
 • skaden har medført, at du ikke kan bo i din bolig (forsikringsstedet), og
 • ejeren af bygningen ikke har pligt til at afholde udgifterne.

Er der kun skade i kælder/loftrum, betragtes boligen ikke som ubeboelig.

Når bygningen skal renoveres/rengøres, dækker forsikringen ikke opmagasinering og flytning af dine ting, når der ikke er sket skade på dine ting.

25
6

Generelle
bestemmelser

6.1

Hvornår gøres
underforsikring
gældende?

Forsikringssummen på din forsikring skal altid svare til den samlede værdi af dine ting. Værdien svarer til, hvad det vil koste at genanskaffe alle dine ting i boligen i tilfælde af en totalskade, fx ved en brand.

Du skal løbende sikre dig, at du har den rigtige forsikringssum svarende til den samlede værdi af dine ting. Er forsikringssummen for lav, er du underforsikret. I tilfælde af en skade betyder det, at erstatningen bliver nedsat. Er værdien af dine ting, fx dobbelt så stor som forsikringssummen, og du får stjålet værdier for 50.000 kr., får du kun udbetalt 25.000 kr., da du dermed vil være underforsikret.

6.2

Forsikring i

andet selskab

Har du tegnet en forsikring mod samme type skade i et andet forsikringsselskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber.

Vi betaler ikke erstatning for skader, som du modtager fuld dækning for hos et andet selskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning.

6.3

Forsikringens
varighed og
opsigelse

Forsikringen gælder for en måned ad gangen og forlænges automatisk for yderligere en måned, medmindre den opsiges.

Du kan opsige forsikringen senest en måned til udgangen af en kalendermåned.

Vi kan opsige forsikringen senest 3 måneder til udgangen af en kalendermåned.

Efter en skade er anmeldt, kan både du og vi, indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist, skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen, kan vi vælge at pålægge forsikringen skærpede vilkår. De skærpede vilkår kan fx være en forhøjet tvungen selvrisiko eller ændring af eksisterende selvrisiko, forhøjelse af prisen på forsikringen eller begrænsning i dækningen. Vi kan ligeledes kræve, at du skal foretage forebyggende foranstaltninger, som en del af de skærpede vilkår. Skærpede vilkår skal ligeledes meddeles skriftligt med 14 dages varsel i perioden fra du anmelder skaden og til senest 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt eller afvist.

Ønsker du ikke at fortsætte forsikringen på skærpede vilkår, kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel eller fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft.

6.4

Ændring af
betingelser og
priser

Vi varsler væsentlige ændringer af betingelserne og/eller prisen senest en måned til udgangen af en kalendermåned.

Når du betaler forsikringen for en ny periode, accepterer du samtidig ændringerne, og forsikringen fortsætter med de ændrede betingelser og/eller pris.

26
6.5

Forsikringens
betaling

Vi trækker betalingen månedligt, på det betalingskort, som forsikringen er købt med.

Ud over prisen på din forsikring opkræver vi afgifter til det offentlige, fx skadeforsikringsafgift og statsafgift.

Hvis du ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med oplysning om, at forsikringen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag.

6.6

Gebyrer

Undo har ingen gebyrer.


6.7

Sådan behandler vi dine person-
oplysninger

https://undo.app/personoplysninger kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.


Her finder du blandt andet information om:

 • til hvilket formål, vi behandler oplysninger om dig,
 • hvem oplysningerne eventuelt bliver videregivet til
 • hvor oplysningerne bliver registreret, og

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.

27
6.8

Flytning og andre
ændringer

Fx. køb af dyre ting

Du har løbende ansvaret for at give os besked om eventuelle ændringer i din forsikringsaftale. Får vi ikke disse oplysninger, kan det betyde, at retten til erstatning kan blive nedsat eller helt bortfalde.

Ændringer kan fx være følgende:

 • Du flytter til en anden adresse.
 • Din forsikringssum ændrer sig, fx fordi du køber eller får flere ting.
 • Du får børn.
 • En eller flere roommates flytter ind.
 • Hvis der i øvrigt sker ændringer i andre forhold, der har betydning for de aftalte vilkår.
6.9

Generelle
undtagelser

Forsikringen dækker ikke skade eller udbedring af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af:

 • skade, der skyldes forsæt eller, når du har udvist grov uagtsomhed.
 • oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb, jordskælv eller andre naturkatastrofer.
 • krig eller krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder.
 • arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb foretaget af en offentlig myndighed.
 • Udløsning af atomenergi eller radioaktiv bestråling mv.
6.10

Mulighed for at
klage

Er du ikke enig i vores afgørelse af din skadesag, skal du kontakte din sagsbehandler igen og melde din utilfredshed. Hvis du efter den dialog stadig ikke er enig, kan du kontakte Tryg’s kvalitetsafdelingen, der er deres klageansvarlige afdeling:


Tryg Forsikring

Kvalitetsafdelingen, Postkode J22

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

E-mail: kvalitet@tryg.dk

Giver henvendelsen til Tryg ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Telefon 33 15 89 00 mellem kl. 10 og 13.

En klage til Ankenævnet kan enten ske online eller via almindelig post. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet, og du kan læse mere om, hvordan du klager på www.ankeforsikring.dk.

28
6.11

Fortrydelsesret

Efter forsikringsaftalelovens § 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer. Du kan læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftaler §§ 34e og 34i.

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage regnet fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen eller fra den dag, du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig pr. e-mail.

Fristen på 14 dage beregnes således:

Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den efterfølgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du pr. mail fortryd@undo.app give os besked om, at du har fortrudt dit køb.

Hvis du fortryder

Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade, i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen.

Hvis du ikke har fået øvrige relevante oplysninger efter § 34e i Lov om forsikringsaftaler, skal du være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret, og ud fra den aftale vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.


29